Աստվածաշունչն այսօր

Մայիսի 26 Գշ. ԳՁ. ԽԵ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

24ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 20.9‐19։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 24.17‐25.12։ Գ Յովհաննէս 1.1‐15։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12.27‐43։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 21.33‐46։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 11.27‐12.17։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 3

Մայիսի 20 Դշ. ԴՁ. ԼԹ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17.20‐37։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 21.27‐36։ Ա Յովհաննէս 3.2‐4.6։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 11.1‐46։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 18.10‐35։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 10.1‐12։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 13

Մայիսի 19 Գշ. ԳԿ. ԼԸ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 17.1‐19։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 21.15‐26։ Ա Յովհաննէս 3.10‐20։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 10.22‐42։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 17.21‐18.9։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 9.29‐49։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 4

Մայիսի 17 † Կիր. ԲԿ. Զ կիր

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 14.25-15.32։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20.17-38։ Ա Յովհաննէս 3.2-6։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 9.39-10.10։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16.13-17.13։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 8.27-9.12։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 14

Մայիսի 13 Դշ. ԴԿ. ԼԲ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12.49‐13.9։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 18.12‐28։ Ա Յովհաննէս 2.18‐23։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 8.12‐20։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 14.22‐36։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 7.17‐30։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 17

Մայիսի 11 Բշ. ԳԿ. Լ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12.13‐31։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 17.16‐34։ Ա Յովհաննէս 2.1‐6։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 7.24‐36։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 14.1‐12։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 6.45‐56։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 16

Մայիսի 5 Գշ. ԻԴ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9.51‐62։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 14.7‐17։ Բ Պետրոս 1.12‐19։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 6.1‐14։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12.22‐37։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 5.21‐34։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 25

Մայիսի 4 Բշ. ԴՁ. ԻԳ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9.37‐50։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 13.44‐14.6։ Բ Պետրոս 1.1‐11։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 5.31‐47։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 12.1‐21։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 4.35‐5.20։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 20

Մայիսի 1 Ուր. ԲԿ. Ի օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8.22‐56։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 11.27‐12.24։ Ա Պետրոս 4.1‐11։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 4.43‐54։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 10.16‐40։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 4.10‐20։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 25

Ապրիլի 26 † Կիր. ԴՁ. Գ կիր. Աշխարհամատրան (Կանաչ Կիւրակէ)

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՌԱԿՆԵՐ 3:9-17, Եսայի Մարգարեություն 66:12-16, Ա. Տիմաթեոս 3:14-16, ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 16:13-19, ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6:12-49, ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 9:23-31, Ա ՊԵՏՐՈՍ 2.1-10, ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 2:23-3:12, ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 8:18-9:8, ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 3:6-12

Կարդալ ավելին

 • Hits: 19

Ապրիլի 24 Ուր. ԳՁ. ԺԳ օր Յինանց: Յիշատակ սրբոց նահատակաց մերոց, որք կատարեցան յընթացս Հայոց Ցեղասպանութեանն վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց:

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 5.27‐39։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 8.26‐40։ Ա Պետրոս 1.1‐12։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 2.1‐11։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 6.22‐34։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 2.13‐22։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 31

Ապրիլի 21 Գշ. Ակ. Ժ օր Յինանց

Astvacashunch Yntercumner11

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 4.42‐5.11։ ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 7.30‐8.2։ Յակոբոս 4.7‐17։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 1.29‐34։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5.1‐16։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 1.21‐34։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 35

Ապրիլի 10 Աւագ Ուր. Պահք: Յիշատակ չարչարանաց եւ խաչելութեան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Astvacashunch1

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 13․16‐18․1։ ԱԻԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈԻԿԱՍԻ 22․1‐65։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍՒ 14․27‐72։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26․31‐56։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26․57‐75։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 18․2‐27։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 18․28‐19․16։

Կարգ Թաղման։

ԵՐԵՄԻԱ 11․18‐12․8։ ԵՍԱՅԻ 52․13‐53․12։ Իմաստութիւն Սողոմոնի 2․1‐22։ Զաքարիա 12․8‐14։ Ա Պետրոս 3․17‐20։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 27․57‐61։

Կարդալ ավելին

 • Hits: 40

Ապրիլի 9 † Աւագ Եշ. Պահք: ԳԿ. Յիշատակ վերջին ընթրեաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Astvacashunch1

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 12․27‐43։ Եսայի 60․20‐22։ Եզեկիէլ 36․24‐31։ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 10․19‐31։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 7․36‐50։ ԳԻՐՔ ԾՆՆԴՈՑ 22․1‐18։ Եսայի 61․1‐7։ Գործք 1․15‐26։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 14․1‐26։ Ա Կորնթացիներ 11․23‐32։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 26․17‐30։

Կարգ Ոտնլվայի։

Ելք 30․17‐21։ ԹԱԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Գ 7․38-40։ Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 4․2‐6։ ԵՍԱՅԻ 44․2‐6։ Ա Կորնթացիներ 10․1‐4։ Ա ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 4․7‐21։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 13․1‐11։ ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 13․12‐15

Կարդալ ավելին

 • Hits: 44

Կոնտակտ

5, Samghebro St., 0105 – Tbilisi, Georgia
Phone: +995322922248
+995322754111
Email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։