ԳԱՎԱԶԱՆԱԳԻՐՔ ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

Մեզ հայտնի Վիրահայոց թեմակալ առաջնորդները մինչև 1770-ական թվականները:

Մինչև 1770-ական թվականները Վրաստանում ունեցել ենք Հայ Եկեղեցու ականավոր շատ հոգևորականներ, որոնք, իբրև թեմակալ առաջնորդներ, հոգևոր ու մշակութային կարևոր աշխատանք են կատարել, սակայն շատերը ցարդ հայտնի չեն մեզ: Ոմանց մասին էլ մեզ են հասել կցկտուր տեղեկություններ:

ԲԱՐՍԵՂ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ: 1179 թ. մասնակցել է Հռոմկլայում հրավիրված ազգային եկեղեցական ժողովին: Եղել է հեղինակավոր անձնավորություն և ժողովրդի պատգամավորների շարքում հիշվում է յոթերորդ տեղում (Մ. Չամչեան. «Պատմութիւն հայոց», հ. 3, Վենետիկ 1786, էջ 132): Բարսեղ արքեպիսկոպոսը հիշվում է նաև Բասիլիոս անունով. «Բասիլիոս արքեպիսկոպոս թագաւորանիստ քաղաքին Վրաց Տփխեաց»:

1284 թ., որպես Վրաստանի հայոց առաջնորդ, հիշվում է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԸ, որի ժամանակ, այդ նույն թվականին, հայազգի Ումեկ իշխանի կառուցած Ս. Գևորգ եկեղեցում Հովհաննես Երզնկացի վարդապետը, որը հայտնի է նաև Պլուզ անունով, քարոզ է խոսել «Ի վերայ սքանչելարուեստ արարչագործութեանց Աստուծոյ և մանաւանդ յաղագս զարդու երկնից և շարժման երկնային մարմնոց» թեմայով, որն ունեցել է մեծ արձագանք. «Եւ եղև ախորժելի յոյժ լսողաց բանին» (Մ. Չամչեան. «Պատմութիւն հայոց», հ. 3, Վենետիկ 1786, էջ 272): Ումեկի կրտսեր որդին` Վախթանգ զվարթամիտ պատանին «բազում թախանձանօք» աղաչում է Հովհաննես Երզնկացուն, որ իր այդ տրակտատը գրի առնի, արձակի վերածի և նվիրի իրեն: Տեղի առաջնորդ Հովհաննես եպիսկոպոսն էլ կարգադրում է Երզնկացուն, որ գրի առնի իր քարոզը: Այսպիսով, նա շարադրում է մի գիրք` «Իմաստուն բանիւք, յորում խօսի ի վերայ թուոյ երկնից աստեղաց և շարժման լուսաւորաց և կարգի տարերաց և եղանակաց տարւոյ և ի վերայ այլոց բնական իրաց» (Մ. Չամչեան. «Պատմութիւն հայոց», հ. 3, Վենետիկ 1786, էջ 272-73):

1443 թ. հիշվում է ՄԱՐԿՈՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՎՐԱՍՏԱՆՑԻՆ, որպես Վիրահայոց թեմի առաջնորդ (Մ. Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 1466):

1496-1515 թթ. Վիրահայոց թեմի առաջնորդ է եղել ՍԱՐԳԻՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՎՐԱՍՏԱՆՑԻՆ, որը հետագայում օծվում է կաթողիկոս` Սարգիս Դ Վրաստանցի անունով 1520-1536 թթ. (Մ. Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 1535):

1722-1723 թթ. հիշվում է ՄԻՆԱՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՓԱՐՎԵԶՅԱՆԸ, որպես Վիրահայոց թեմի առաջնորդ (Մ. Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 1931, նաև` Լեո, հ. 5, Երևան, 1936 թ., էջ 459-460): Սա նամակով ռազմական միջամտություն խնդրեց Պետրոս I ցարից Հայաստանի փրկության համար, և նրա խնդրանքը անհետևանք չմնաց:

1740 թ. հիշվում է ԱՆԱՆԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ, որպես Թիֆլիսի հայոց առաջնորդ («Դիվան հայոց պատմության», Գիրք 1, Երևան ԳԱ հրատ., 1984, էջ 130):

1765 թ. Տփղիսի հայոց առաջնորդ է եղել ԶԱՔԱՐԻԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ (Մ. Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 2092): Նույն անձը հիշվում է նաև 1767 թ. («Դիւան հայոց պատմութեան, Գիրք. Ը, մաս 2, 1767-1776», Գիւտ Աւագ քահանայ Աղաեանց, 1908, Թիֆլիս, էջ 42, 52):

1769 թ. որպես Տփղիսի հայոց առաջնորդ, հիշվում է ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԱՆԿՈԹ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԸ, որին Սիմեոն կաթողիկոսը հատուկ պաշտոնով Ախալցխա է ուղարկում (Մ. Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 2097):

1772 թ. հիշվում է ՌԵԹԵՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ, որպես Թիֆլիսի նվիրակ և առաջնորդ. («Դիւան հայոց պատմութեան, Գիրք. Ը, մաս 2, 1767-1776», Գիւտ Աւագ քահանայ Աղաեանց, 1908, Թիֆլիս, էջ 245):

1773 թ. Թիֆլսի առաջնորդ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԸ ծայրագույն վարդապետության իշխանություն է ստանում Սիմեոն կաթողիկոսից. («Արարատ», 1876, էջ 174):

1774 թ. Թիֆլիսում որպես առաջնորդ է հիշվում ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ. «Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Թիֆլիս նորոգ առաջնորդ Յովհաննէս վարդապետն...» («Դիւան հայոց պատմութեան, Գիրք. Ը, մաս 2, 1767-1776», Գիւտ Աւագ քահանայ Աղաեանց, 1908, Թիֆլիս, էջ 266):

1773-1781 (առաջնորդական տարիներ). ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՔԱՆԱՔԵՌՑԻ: 1781 թվի հունվարին Ղուկաս կաթողիկոսը Հովհաննես վարդապետին «Ոչ բարւոք վարիւք ընդ ժողովրդեանն» պատճառով Թբիլիսիից տեղափոխում է Մայր Աթոռ, տալով նրան նոր պաշտոն` «Ցորենոյ ժողովարար» (Դիվան Հայոց պատմության, գիրք առաջին, Եր., 1984, էջ 196, 200):

1781-1784 (առաջնորդական տարիներ). ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԸՆՁԱՑԻ կամ ՀՆՁԱՑԻ (ՄԵԼԻՔՅԱՆ): Եղել է «Հանճարունակ» և «Աստվածիմաստ» վարդապետ: Եղել է նաև տաղերգու: Եպիսկոպոսական աստիճանն ու արքայության պատիվն ստացել է 1784 թ. հետո: 1784 թ. դեկտեմբերին Ղուկաս Ա կաթողիկոսի հրամանով տեղափոխվում է Մայր Աթոռ` նոր պաշտոն ստանձնելու: Ծնվել է Կարինի Հինձն գյուղում, վախճանվել է 1790 թ. (տես` Գառնիկ Ստեփանյան, «Կենսագրական բառարան», տպ. Երևան):

1784-1795 (առաջնորդական տարիներ). ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՆԿՈԹ: Ճանաչված է եղել որպես «խոհեմազարդ» հոգևորական: Սրա պաշտոնավարության շրջանում կարճ ժամանակով Վիրահայոց թեմի առաջնորդ է նշանակվում ՊԵՏՐՈՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ, որը հիվանդության պատճառով 1792 թ. վերադառնում է Մայր Աթոռ, և կրկին առաջնորդ է նշանակվում Մարտիրոս Անկոթը:

Աղա Մահմեդ խանի արշավանքների ժամանակ ելուզակները թալանում են Մայր Աթոռի 21 սայլաբեռ հարըստոթյունը, որն ապահովության համար տարվում էր Թբիլիսի: Վեց սայլաբեռն ուղեկցվում էր Մարտիրոս արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ, որին նույնպես գերեվարում են: Հայերը փրկագին են տալիս և ազատում Մարտիրոս արքեպիսկոպոսին:

Ղուկաս կաթողիկոսն այս առթիվ մեղադրում է Անկոթին, և նրա բարկությունը երբեք չի մեղմանում: Կաթողիկոսը հատկապես ցավում էր Ղազար կաթողիկոսի թագի, վակասի և շուրջառի համար:

Մարտիրոս արքեպիսկոպոսը մահանում է 1795 թ. (Օրմանեան, «Ազգապատում», հոդ. 2201):

1795-1798 (առաջնորդական տարիներ). ԱՎԵՏԻՔ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ (Ալ. Երիցեան, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութիւնը և Կովկասի Հայք, հ. Ա. Թիֆլիս, 1894, էջ 97): Սրա առաջնորդական տարեթվերը տրված են հավանական ժամանակագրությամբ:

1798-1802 (առաջնորդական տարիներ). ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ: Արղությանի 12 նոյեմբեր 1800 թվակիր նամակում Սարգիս արքեպիսկոպոսը հիշվում է որպես Թիֆլիսի հայոց առաջնորդ (Ալ. Երիցեան, նույն աշխ., հատոր Ա, Թիֆլիս, էջ 9): Իր եղբոր` Աղվանից Հովհաննես կաթողիկոսի սպանությունից հետո, 1792 թ. Գանձակում օծվում է կաթողիկոս: Քաղաքական պատճառներով 1798 թ. փախչում է Թբիլիսի և Ղուկաս կաթողիկոսի կողմից նշանակվում Հաղպատի վանքի առաջնորդ վրաց Գեորգի թագավորի միջնորդությամբ: 1802 թ. գնում է Գանձասար և օգտագործում կաթողիկոսական տիտղոսն ու կնիքը: 1815 թ. Եփրեմ կաթողիկոսը և Ներսես արքեպիսկոպոս Աշտարակեցին ռուսական պետության համաձայնությամբ վերացնում են Գանձասարի կաթողիկոսությունը` այն վերածելով միտրոպոլիտության կամ արքեպիսկոպոսության: Սարգիս միտրոպոլիտը 1828 թ. ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվում է: Նրան հաջորդում է իր եղբորորդի ԲԱՂԴԱՍԱՐ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԸ իբրև միտրոպոլիտ:

1802-1810 (առաջնորդական տարիներ). ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԿՆԵՑԻ ԳԵՂԱՐԴԱԿԻՐ: 1798 թ. Թիֆլիսում տարածված ժանտախտի ժամանակ վրաց Գեորգի թագավորը խնդրում է հայոց Ղուկաս կաթողիկոսին, որ Ս. Գեղարդը Թիֆլիս ուղարկեն: Նա հավատում էր, որ Ս. Գեղարդը (նիզակը, որով հռոմեացի զինվորը խոցել էր Քրիստոսի աջ կողը խաչի վրա) կարող է իր զորությամբ վերացնել համաճարակը: Ղուկաս կաթողիկոսը 1798 թ. նոյեմբերի 3-ին Ս. Գեղարդն ուղարկում է Թիֆլիս Հովհաննես արքեպիսկոպոսի հետ: Այսպիսով, Հովհաննես արքեպիսկոպոսն ստանում է Գեղարդակիր անունը (Օրմանեան, «Ազգապատում» հոդ. 2203): Վախճանվել է 1810 թվին:

1810-1814 (առաջնորդական տարիներ). ԱՍՏՎԱԾԱՏՈՒՐ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ: Առաջնորդ է նշանակվել Եփրեմ կաթողիկոսի կողմից 1810 թվին: Սա 1813 թվի նոյեմբերի 22-ին Թիֆլիսի հայոց Հարանց վանքի եկեղեցում հանդիսավոր իրադրության մեջ կարդում է ռուսաց Ալեքսանդր Ա կայսեր հրովարտակը ռուսերեն և հայերեն լեզուներով: Ապա մատուցում է հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ: 1814 թ. Եփրեմ կաթողիկոսը Մայր Աթոռ է կանչում Աստվածատուր արքեպիսկոպոսին և նրա փոխարեն Վրաստանի հայոց առաջնորդ է նշանակում 44-ամյա ՆԵՐՍԵՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑՈՒՆ (Օրմանեան, «Ազգապատում» հոդ. 2333, 2341 և Ա. Երիցեան. «Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութիւնը և Կովկասի Հայք», Հ. Ա, Թբիլիսի, էջ 67-73):

1

1814-1828 (առաջնորդական տարիներ). ՆԵՐՍԵՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ: Եկեղեցական, մշակութային ականավոր գործիչ, ազգային-ազատագրական շարժման ռահվիրա: Ավազանի անունը եղել է Թորոս: Որդին էր Տեր Հարություն քահանա Շահազիզյանի: Մայրը բյուրականցի մի հայուհի էր Սուսամբար անունով: Ծնվել է 1770 թ. փետրվարի 13-ին Աշտարակում: 1791 թ. ձեռնադրվել է սարկավագ: 1794 թ.` վարդապետ, 1808 թ.` եպիսկոպոս և արքեպիսկոպոս: 1814 թ. մարտի 7-ին նշանակվում է վիրահայոց թեմի առաջնորդ: 1822 թ. Սուրբ Ղևոնդյանց քահանայից տոնին, փետրվարի 7-ին կատարում է հիմնօրհնեքը (Ստ. Մալխասեան, Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգևոր դպրոցի, Թիֆլիս, 1900, էջ 17) Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի` ներկայությամբ Երմոլով կուսակալի: Ներսիսյան դպրոցի շինությունն ավարտվում է 1824 թ. և նույն տարվա դեկտեմբերի 1-ին այն բացվում է ձեռամբ Հարություն քահանա Ալամդարյանի: 1828 թ. Պասկևիչի կարգադրությամբ Աշտարակեցուն ուղարկում են Բեսարաբիա որպես Բեսարաբիայի հայոց թեմի առաջնորդ: Դա մի տեսակ պարտադրված ազատ աքսոր էր: 1828-1829 թթ. Ներսես Աշտարակեցին կազմակերպել է հայերի ներգաղթ Պարսկաստանից և Թուրքիայից: Կարնո նահանգից մոտ 90.000 հայեր տեղավորել է Ախալցխայի և Ախալքալաքի շրջաններում:

1843 թ. օծվել է Ամենայն հայոց կաթողիկոս Ներսես Ե անունով:

Ապրել է փոխ առ փոխ Էջմիածնում և Թբիլիսիում: Աշտարակեցուց հիշատակ են մնացել. Թբիլիսիում Ներսիսյան դպրոցի շենքը, Էջմիածնում` Ներսիսյան լիճը և Ներսիսյան անտառը:

Ներսես Ե Կաթողիկոսը վախճանվել է 1857 թ. փետըրվարի 13-ին, 87 տարեկան հասակում, Թբիլիսիի հայոց առաջնորդարանի գրասեղանի առջև: Հետագայում նրա մարմինը տեղափոխում են Ս. Էջմիածին:

2

1828-1830 (առաջնորդական տարիներ). ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ԱՍՏՐԱԽԱՆՑԻ ԱԼԱՄԴԱՐՅԱՆ: Ավազանի անունը` Գևորգ: Եկեղեցական, հասարակական-քաղաքական գործիչ, բանաստեղծ և մանկավարժ: Ծնվել է 1795 թ. հունվարի 14-ին: Հոր անունը` Մանուկ: Լազարյանների կողմից 1813 թ. հրավիրվում է Մոսկվա և նրանց մոտ աշխատում է որպես գրագիր: 1815 թ. հիմնադրվում է Լազարյան ճեմարանը: Ալամդարյանը եղել է Լազարյան ճեմարանի տեսուչ և ուսուցիչ: 1824-1830 թթ. Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցի տեսուչ:

Դպրոցի պատմության մեջ այդ տարիները հայտնի են «դար Ալամդարյան» անունով: Նրա առաջնորդության տարիներին վիրահայ թեմի հոգևոր գործերի և եկեղեցական վարչության նախանդամ է եղել ՍԻՄԵՈՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԶՆՈՒՆԻՆ (Թոփալ):

Հարություն վարդապետ Ալամդարյանը մեղադրվել է որպես Ներսես Աշտարակեցու գաղափարակից: Ի. Պասկևիչի թելադրանքով Ս. Էջմիածնի Սինոդը 1830 թ. նրան աքսորել է Հաղպատ: Մեկ տարի անց, 1831 թ. նա նշանակվել է Նոր Նախիջևանի Ս. Խաչ վանքի վանահայր, ուր և 1834 թ. մայիսի 25-ին գազանաբար սպանվել է ավազակների կողմից, իսկ վանքը թալանվել է:

Ալամդարյանը համարվում է իր ժամանակի ակնառու մտավորականներից մեկը:

3

1830-1831 (առաջնորդական տարիներ). ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿԱՐԲԵՑԻ: Ծնվել է 1762 թ. Կարբի գյուղի մաս կազմող Հովհաննավանք գյուղակում: Աշակերտել է Մուղնու վանական դպրոցում և Ս. Էջմիածնի ճեմարանում: Կուսակրոն քահանա է ձեռնադրվել Ղուկաս կաթողիկոսի օրոք: 1807 թ. Դանիել կաթողիկոսի ձեռամբ օծվել է եպիսկոպոս և նշանակվել Վիրահայոց թեմի առաջնորդ: Իր առաջնորդության շրջանում ամեն կերպ աշխատել է նսեմացնել Ներսես Աշտարակեցու կատարած գործերը և նսեմացնելով` վերացնել նրա թողած ազդեցությունը: 1831 թ. Կարբեցին ընտրվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս` Հովհաննես Ը անունով: Նա ընդունեց հայոց կաթողիկոսներին պատմականորեն թվահամարով որոշելու սկզբունքը: Նրա օրոք` 1836 թ. հաստատվեց «Պոլոժենիե» ռուսահայերի ազգային-մշակութային իրավունքների կանոնադրությունը: Կարբեցին վախճանվել է 1842 թ. մարտի 26-ին Ս. Էջմիածնում, ուր և թաղված է Մայրավանքի զանգակատան հյուսիսային պատի մոտ: Կարբեցուց հիշատակ է մնացել Ս. Էջմիածնի Սինոդի շենքը (Հ. Ս. Հանրագիտարան և Օրմանեան. «Ազգապատում», հոդվ. 2334):

1832-1836 (առաջնորդական տարիներ). ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՐՂՈՒԹՅԱՆ: 1832 թ. Վիրահայոց թեմի առաջնորդության համար կային երկու թեկնածուներ` Ստեփանոս Արղության և Զաքարիա Գուլասպյան արքեպիսկոպոսները: Արղությանը ընտրվեց Վիրահայոց թեմի առաջնորդ, իսկ Գուլասպյանը` Երևանի թեմակալ առաջնորդի փոխանորդ: Գուլասպյանը չգոհացավ իր պաշտոնով և որպես Հովհաննես Ը Կարբեցու հին համակիր, նրա իշխանության տակ դրվեց նաև Հաղպատի վանահայրությունը: Ապա, մեկնելով Թբիլիսի, Գրիգոր Բեհբության ազդեցիկ իշխանի միջոցով նա կամեցավ Ղազախն ու Բորչալուն անջատել Թիֆլիսի հայոց թեմից և միացնել Հաղպատին, սակայն Արղությանն ընդդիմացավ, և Գուլասպյանի ցանկությունը չկատարվեց:

Ստեփանոս Արղության արքեպիսկոպոսը իր քառամյա առաջնորդության շրջանում ենթարկվեց հոգեբանական ծանր ճնշումների Գուլասպյանի, իշխան Գր. Բեհբությանի, ինչպես նաև Հովհաննես Ը կաթողիկոսի կողմից: Վերջինս հակառակորդ էր Աշտարակեցուն և ձգտում էր Վրաստանի թեմակալ առաջնորդ Արղության արքեպիսկոպոսի միջոցով վնասել Աշտարակեցուն: Նա ուզում էր Ներսես Աշտարակեցու հիմնադրած Ներսիսյան դպրոցի անունը փոխել և այն կոչել «Վարժարան Էջմիածնի և Տփղիս»: Նա նույնիսկ ծրագրել էր դպրոցի շենքը վաճառքի հանել Ներսեսի անունը ջնջելու համար: Աշտարակեցու կողմնակիցները հորդորում էին նրան, որ հրապարակայնորեն հանդես գա, բայց մեծ հոգևորականը հանգստացնում էր նրանց ասելով. «Եթէ զբարիսն ընկալաք ի ձեռանէ Տեառնէ, չարեացն ո՞չ համբերիցեմք»: Շուտով, 1835 թ. Զաքարիա Գուլասպյան արքեպիսկոպոսը վախճանվում է, իսկ 1836 թ. Արղությանը տեղափոխվում է Երևան, և այդպիսով փակվում է Թբիլիսիի հարցը (Օրմանեան. «Ազգապատում», հոդվ. 2507):

Արղությանը եպիսկոպոսական օծում է ստացել 1832 թ. մայիսի 28-ին, իսկ արքության պատիվ` 1835 թ.: Նա կառուցել տվեց Վիրահայոց թեմի եռահարկ առաջնորդարանը Թբիլիսիում: Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը Սանահին վանքին է նվիրել մի մասնատուփ Ս. Գրիգոր Աղվանից կաթողիկոսի նշխարներով (Սարգիս վրդ. Ջալալեան. «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան», Հ. Ա, Տփղիս, 1842, էջ 52):

4

1837-1856 (առաջնորդական տարիներ). ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ: Եկեղեցական և հասարակական գործիչ: Ավազանի անունը` Հովհաննես: Սերված է իշխանական ցեղից: Նախապես հայտնի է եղել Եղիկյան ազգանունով: Հոր անունը Գրիգոր, մորը` Արեգնազան: Կարապետ արքեպիսկոպոսը ծնվել է 1779 թ. մայիսի 18-ին Կարինում (Էրզրում): Սովորել է Ակնում, ապա` Կ. Պոլսում: 1801 թ. ձեռնադրվում է վարդապետ: 1808 թ. օգոստոսի 21-ին նշանակվում է Կարինի առաջնորդ: 1811 թ. նոյեմբերի 2-ին ձեռնադրվում է եպիսկոպոս ձեռամբ Եփրեմ Ա կաթողիկոսի, ապա նրան շնորհվում է արքեպիսկոպոսի կոչում: Կարապետ արքեպիսկոպոսն ունեցել է հաջողակ գրիչ և ճարտար լեզու: Աշխատանքի մեջ եղել է անխոնջ, տոկուն մարդ, գործունյա և հնարամիտ հոգևորական: 1829-1830 թթ. Կարինից և նրա շրջակա գյուղերից նա մոտ 50.000 հայերից բաղկացած արտագաղթ է կազմակերպել դեպի Ախալքալաքի, Ախալցխայի, Ծալքայի, Լոռի-Փամբակի և Շորագյալի շրջանները: Նա գաղթականների հետ միաժամանակ Ախալցխա է տեղափոխել Կարինի և շրջակայքի եկեղեցիների ամբողջ սպասքը, եկեղեցական գրքերն ու ձեռագրերը, որոնց մեջ իր հնությամբ հայտնի է «Ծուղրութի Ավետարանը»: 1837 թ. սեպտեմբերին Կարապետ արքեպիսկոպոսը Թբիլիսիում դիմավորել է Ռուսաստանի Նիկոլայ Առաջին ցարին, ապա տեսակցություն ունեցել նրա հետ և իր համայնքում նվիրյալ ու եռանդուն գործունեության համար արժանացել Նորին Կայսերական Մեծության գովասանքին: Ցարը արտոնություն է տվել նաև հայ գաղթականներին, որ ամբողջ մեկ տարի պետական հարկեր չվճարեն: Իր մատուցած բազում ծառայությունների համար նա 1838 թ. պարգևատրվել է Ս. Աննայի առաջին կարգի շքանշանով: Կարապետ արքեպիսկոպոս Բագրատունին իր առաջնորդության շուրջ քսան տարիների ընթացքում կառուցել է տվել մոտ 60 եկեղեցիներ, ինչպես նաև բազմաթիվ հայկական դպրոցներ, որոնցից հիշատակության արժանի են Նոր Կարապետյան վարժարանը Ախալցխայում և Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան արական դպրոցը Ախալքալաքում: Վախճանվել է 1856 թ. և թաղվել Ախալցխայի Ս. Փրկիչ եկեղեցու գավթում: 1953 թ. նրա աճյունը տեղափոխել են տեղի քաղաքային գերեզմանատունը: 1985 թ. նրա գերեզմանի վրա կառուցվեց մի մատուռ, որի օրհնությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 1-ին` նախագահությամբ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տ. Գևորգ եպիսկոպոս Սերայդարյանի («Էջմիածին» ամսագիր, 1985, ԺԱ-ԺԲ, էջ 85): Կարապետ սրբազան արքեպիսկոպոսի գերեզմանը այժմ վերածված է ուխտատեղիի:

5

1857-1861 (առաջնորդական տարիներ). ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՋԱԼԱԼՅԱՆՑ: Եկեղեցական ականավոր գործիչ, բանասեր, հնէաբան, գրող: Սերվել է Խաչենի Հասան-Ջալալյանների տոհմից: Ծնվել է 1819 թվին: Ճանապարհորդել է Արևելյան Հայաստանում և գրի առել պատմական արժեք ներկայացնող մի շարք հնագիտական նյութեր ճոխ նկարագրություններով հետևյալ գրքում. «Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան» (մ. 1-2, 1842 և 1856 թթ.): Սարգիս Ջալալյանց արքեպիսկոպոսը 1861 թ. իր ավարտին է հասցնում Թբիլիսիում վիրահայոց առաջնորդարանի շենքի կառուցումը: Այդ մասին կա մի արձանագրություն, որ զետեղված է նաև Պ. Մ. Մուրադյանի «Վրաստանի հայերեն արձանագրությունները» գրքում (Երևան, 1988, էջ 57, ռուսերեն լեզվով): Արձանագրության բովանդակությունը հետևյալն է. «Ի լրումն բանաւոր կտակի հոգևոր ծնողի իմոյ Տեառն Ներսիսի ազգասէր կաթողիկոսի Ամենայն Հայոց աւարտեցի զառաջնորդարանս Տփղիսոյ ի 1861 ամի ես` Սարգիս նուաստ եպիսկոպոս Հասան-Ջալալեանց: Աղաչեմ յիշել զիս յայնմ աւուր յորում բանք սպառին և գործք թագաւորեն»:

Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանցը հայ հոգևոր, մշակութային և կրթական հաստատությունների համար 1880 թ. կտակել է 25.000 ռուբլի` օգտագործվելու համար 2005 թվականին, երբ գումարը 125 տարվա ընթացքում կհասնի 12 միլիոնի:

Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանցը վախճանվել է 1879 թ. 60 տարեկան հասակում:

6

1864-1878 (առաջնորդական տարիներ). ՄԱԿԱՐ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԹԵՂՈՒՏՑԻ (ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ): Ծնվել է Մուշի նահանգի Թեղուտ գյուղում 1813 թ.: Որդին է Հազրոյենց Տեր Պետրոս քահանայի: 1828-1834 թթ. սովորել է Ս. Էջմիածնի ժառանգավորաց վարժարանում: 1842 թ. ձեռնադրվել է վարդապետ, իսկ մի տարի անց նշանակվել է Ս. Էջմիածնի ժառանգավորաց վարժարանի տեսուչ, ուր միաժամանակ զբաղվել է դասախոսական աշխատանքով: Շրջագայել է Պարսկաստանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի հայաշատ շրջաններում և հավաքել բազմաթիվ հայերեն ձեռագրեր, որոնցով հարստացրել է Ս. Էջմիածնի մատենադարանը:

1848 թ. ընտրվել է Ս. Սինոդի անդամ, իսկ 1849 թ. նշանակվել է Ս. Էջմիածնի մատենադարանի վարիչ: 1852 թ. ապրիլի 12-ին ստանում է ծայրագույն վարդապետական աստիճան և նույն թվի օգոստոսի 15-ին ձեռնադրվում է եպիսկոպոս, ապա 1859 թ. նրան շնորհվում է արքության պատիվ: 1862 թ. նշանակվում Տփղիսի կառավարիչ և 1864 թ. մարտի 15-ին` նույն վիճակի առաջնորդ: 1876 թ. փետրվարի 20-ին Թեղուտցին Նոր-Նախիջևանի և Բեսարաբիայի առաջնորդ է: Նա այդ պաշտոնը վարում է մինչև 1885 թվականը, երբ Ազգային-Եկեղեցական ժողովի կողմից ընտրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս:

Մակար կաթողիկոսը իր փորձառությամբ և խոհականությամբ իր վեց տարվա կաթողիկոսության շրջանում ունեցավ արդյունավետ գործունեություն, սակայն նա միշտ սիրում էր կրկնել. «Մարդը գործի կկոչեն, երբ արդեն ուժաթափ եղած է»:

Մակար կաթողիոսը 1888 թ. սկսել է կատարել Մայր Տաճարի վերանորոգությունը: Վերջին անգամ Մայր Տաճարը վերանորոգվել էր Մովսես Գ. Տաթևացի (1629-1632 թթ.) կաթողիկոսի կողմից: Մակար կաթողիկոսի հաջորդ մեծ ձեռնարկումը Մայր Աթոռի տպարանի հիմնարկեքն էր:

Մակար կաթողիկոսն էր, որ, առաջին անգամ լինելով, Գերմանիա ուսման ուղարկեց երկու սարկավագների` Կարապետ Տեր-Մկրտչյանին` աստվածաբանության մեջ խորանալու, իսկ Սողոմոն Սողոմոնյանին` (Կոմիտաս վարդապետ) երաժշտության մեջ:

Մակար Թեղուտցու ջանքերով հնարավոր եղավ ստանալ ցարական արքունիքի թույլտվությունը` Հայաստանում հայկական դպրոցները վերաբացելու և կաթողիկոսական իրավունքները վերականգնելու:

Մակար կաթողիկոսը վախճանվել է 1891 թ. և թաղվել Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի զանգակատան մոտ: (Մ. Օրմանեան. «Ազգապատում», Հ. Գ. հոդվ. 2917, 2945, 2951, 2952: Գ. Ստեփանյան «Կենսագրական բառարան»: Հ. Ս. Հ. հատոր 7):

7

1876-1880 (առաջնորդական տարիներ). ԳԱԲՐԻԵԼ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՅՎԱԶՅԱՆ: Հայ եկեղեցական գործիչ: Եղել է խմբագիր, բանասեր, պատմաբան, գրող, թարգմանիչ և մանկավարժ: Ծնվել է 1812 թ. մայիսի 10-ին Թեոդոսիայում: Որդին է եղել Մոլդովիայից գաղթած Գեվորգ Այվազի կամ Հայվազի (Կոստանդին Հայվազովսկի) անունով մի մանր առևտրականի և եղբայրը աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես (Իվան) Այվազովսկու: 1826-1830 թթ. սովորել է Ս. Ղազարում (Վենետիկ): 1830 թ. դառնում է Մխիթարյան միաբանության անդամ, իսկ 1834 թ. ձեռնադրվում վարդապետ: Վանքում գործում է որպես միաբանության ընդհանուր քարտուղար: Մխիթարյան վարժարանում դասավանդում է աստվածաբանություն, փիլիսոփայություն, ինչպես նաև արևելյան և եվրոպական լեզուներ: Եղել է Ալիշանի դաստիարակը: 1843-1848 թթ. խմբագրում է «Բազմավեպ» ամսագիրը` լինելով նրա առաջին խմբագիրը: 1848 թ. նշանակվում է Փարիզի Մուրադյան վարժարանի տնօրեն և այդ պաշտոնը վարում մինչև 1855 թ.: Նույն տարին նա այդ վարժարանում դասավանդում է հայ ժողովրդի պատմություն և հայոց լեզու: 1855 թ. գժտվելով Մխիթարյանների հետ` հրաժարվում է կաթոլիկությունից: Նա Խորեն Գալֆայանի և Սարգիս Թեոդորյանի հետ Փարիզում հիմնում է Հայկազյան վարժարանը, սկսում խմբագրել և հրատարակել «Մասեաց աղաւնի» ամսագիրը հայերեն և ֆրանսերեն լեզուներով: 1858 թ. Գևորգ Դ կաթողիկոսի հրամանով գործուղվում է Թեոդոսիա, ուր հիմնում է Խալիբյան վարժարանը և ստանձնում այդ կրթական հաստատության տեսչության պաշտոնը: Թեոդոսիայում շարունակում է հրատարակել «Մասեաց աղաւնի»-ն հայերեն-ռուսերեն լեզուներով մինչև 1865 թ.: Խալիբյան վարժարանը փակվում է 1871 թ.:

Գաբրիել արքեպիսկոպոսը եպիսկոպոսական աստիճան է ստացել 1867 թ., իսկ արքության պատիվ` 1871 թ.` Գևորգ Դ կաթողիկոսի կողմից: 1875-1876 թթ. նշանակվում է Ս. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի տեսուչ, իսկ 1876-1888 թթ.` վիրահայոց թեմի առաջնորդ: Գաբրիել արքեպիսկոպոսը վախճանվում է Թբիլիսիում 1880 թ. և թաղվում վանքի գավթում: 1977 թ. նրա աճյունը մեծ հանդիսությամբ և հոգևոր արարողություններով տեղափոխվում է և ամփոփվում Ս. Գևորգ մայր եկեղեցու գավթում, Խորեն եպիսկոպոս Ստեփանեի, Աբգար Հովհաննիսյանի և Պետրոս Սիմոնյանի աճյունների հետ միասին:

8

1880-1881 (առաջնորդական տարիներ). ԳԵՎՈՐԳ Դ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ ՔԵՐԵՍՏԵՃՅԱՆ: Գաբրիել արքեպիսկոպոսի մահից հետո Վեհափառ Կաթողիկոսը «չկամենալով առանց մխիթարութեան թողնել Թիֆլիս քաղաքի իւր սիրելի ժողովուրդը` և մինչև ընտրութիւն արժանաւորագունին առաջնորդութեան պաշտոնի անունը առժամանակեայ վերապահելով յինքն, հրամայեց Թիֆլիսի Կոնսիստորին շարունակել իւր գործերը ընդ նախագահութեամբ շնորհունակ Մամբրէ վարդապետ Սանասարեանի և անմխիթար չթողնելու համար ժողովուրդը հոգևորապէս, բարեհաճեց իր կողմից նշանակել Գերաշնորհ Գրիգոր եպս. Աղափիրեանին, որ քարոզէ և մխիթարէ ժողովուրդը պէտք եղած օրերին, պատարագէ հինգ տաղաւարի տօներին...» («Արարատ», 1880 թ., էջ 365-366): Գևորգ Դ կաթողիկոսը ծնվել է 1813 թ. հուլիսի 7-ին: Սովորել է Կ. Պոլսի ժառանգավորաց վարժարանում: 1835 թ. ձեռնադրվել է վարդապետ, 1848 թ.` եպիսկոպոս: 1844 թ. նշանակվել է Բրուսայի հայոց առաջնորդ: 1858 թ. հոկտեմբերի 17-ին ընտրվել է Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք: 1860 թ. ապրիլի 21-ին Ազգային Սահմանադրությանը դեմ դուրս գալով` հրաժարվել է պատրիարքական պաշտոնից: 1861 թ. հոկտեմբերից նա կրկին Բրուսայի թեմի առաջնորդ է: 1866 թ. ընտրվել է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: 1868 թ. հիմնել է Մայր Աթոռի պաշտոնաթերթ «Արարատ» ամսագիրը և կառուցել Ս. Էջմիածնի թանգարանը: Կարգավորել է Մայրավանքի տպարանն ու մատենադարանը: Գևորգ Դ կաթողիկոսը հիմնադրել է նաև Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը, իսկ 1879 թ. կառուցել է Օշականի եկեղեցին Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանի վրա: Կանոնավորել է հայ հոգևոր երաժշտությունը: Գևորգ Դ մեծագործ կաթողիկոսը վախճանվել է 1882 թ. դեկտեմբերի 6-ին Ս. Էջմիածնում:

9

1881-1889 (առաջնորդական տարիներ). ԱՐԻՍՏԱԿԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ (ՄԵԼԻՔ-ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ): Հայ եկեղեցական գործիչ, բանասեր, պատմաբան, գրքերի հեղինակ: Ծնվել է 1845 թ. օգոստոսի 23-ին, Երևանի նահանգի Խալֆալու գյուղում: Հոր անունը` Սեդրակ: 1869-1882 թթ. եղել է Երնջակի Ս. Կարապետ և Էջմիածնի Ս. Գայանե վանքերի վանահայր: 1874-76 թթ. նա Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի ուսուցիչ է, իսկ 1891-93 թթ.` նույն ճեմարանի տեսուչ: Վարել է Տաթևի, Արցախի, Վրաստանի, Իմերեթիայի և Աստրախանի հայոց թեմերի առաջնորդական պաշտոնները: Ուսումնասիրել և նկարագրել է հայոց պատմությանը և մշակույթին վերաբերող բազմաթիվ հիշատակարաններ, հայկական բանահյուսության նմուշներ: 1894 թ. հրատարակել է «Հովհաննես եպիսկոպոս Շահխաթունյանցի կենսագրությունը»: Ունի աշխատասիրություններ հայ Եկեղեցու պատմության և դավանաբանության վերաբերյալ: Հիշատակության են արժանի 1904 թ. Ս. Պետերբուրգում հրատարակված «Հայաստանյայց Եկեղեցու պատկերայագրութիւնը» ծավալուն աշխատության առաջին մասը, (երկրորդ մասը լույս չի տեսել), «Ամուսնական խնդիրներ» (1891 թ.), «Քահանայական խնդիրներ» (1900 թ.) աշխատությունները: Ունի նաև թարգմանություններ, անտիպ գործեր և այլն: Վախճանվել է 1906 թ. նոյեմբերի 10-ին Վաղարշապատում (Հ. Ս. Հանրագիտարան. Հ. 10):

1889-1892 (առաջնորդական տարիներ). ՄԱՄԲՐԵ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԱՆԱՍԱՐՅԱՆ: Ծնվել է 1844 թ.: Սովորել է Ս. Էջմիածնի ժառանգավորաց դպրոցում: 1864 թ. ձեռնադրվել է սարկավագ, 1865 թ.` վարդապետ: 1868 թ. նշանակվել է Գորու (Վրաստան) հայոց վիճակի առաջնորդական փոխանորդ: 1871 թ. ստանձնել է Նոր-Նախիջևանի Ս. Խաչ վանքի վանահայրության պաշտոնը: 1875 թ. կարգվել է քննիչ Նոր-Բայազեդի գավառի հոգևոր գործերի: 1877 թ. նա առաջնորդական փոխանորդ է Հին-Նախիջևանի վիճակի, ապա` նախանդամ Թբիլիսիի Կոնսիստորիայի և վանահայր Ս. Սարգիս ուխտատեղիի: 1883 թ. նշանակվում է առաջնորդական փոխանորդ Ախալցխայի վիճակի, իսկ 1884 թ.` անդամ Ս. Էջմիածնի Սինոդի: 1886 թ. Մակար Ա կաթողիկոսի կողմից ձեռնադրվում է եպիսկոպոս և 1889 թ. հաստատվում վիրահայոց թեմի առաջնորդ: Այդ պաշտոնում էլ նա կնքում է իր մահկանացուն` 1892 թ. օգոստոսի 1-ին Կոջորի (Վրաստան) ամառանոցում, երկարատև հիվանդությունից հետո, 48 տարեկան հասակում:

Մամբրե եպիսկոպոսը պարգևատրվել է ծաղկյա փիլոնով, լանջախաչով, եպիսկոպոսական պանակեով և Ս. Աննայի 2-րդ կարգի շքանշանով («Արարատ», 1892 թ., էջ 768):

101894-1904 (առաջնորդական տարիներ). ԳԵՎՈՐԳ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ ՏՓՂԻՍԵՑԻ (Հ. Ս. Հանրագիտարան. Հ. 3, էջ 19): Ծնվել է Թբիլիսիում, 1847 թ. օգոստոսի 28-ին: 1872 թ. ձեռնադրվում է վարդապետ: 1874 թ. Գևորգյան ճեմարանում կոչվում է ուսուցչի պաշտոնի: 1875 թ. Ղարաբաղի թեմի առաջնորդ է և դպրոցների տեսուչ: 1878 թ. նշանակվում է Ալեքսանդրապոլի վիճակի առաջնորդ (կառուցել է Ալեքսանդրապոլի Ս. Աստվածածին եկեղեցին): 1882 թ. ձեռնադրվում է եպիսկոպոս: 1886 թ. մեկնում է Աստրախան թեմակալ առաջնորդի պաշտոնով: Այնուհետև տասը տարի, 1894-1904 թթ., վարում է վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնը: 1907 թ. ընտրվում է կաթողիկոսական տեղապահ, 1912 թ.` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: Նրա գահակալության տարիները Հայաստանում եղել են քաղաքական փոթորկալի վերիվայրումների ծանր մի ժամանակաշրջան: Այդ պատճառով նա իր պաշտոնական գրություններն ու կոնդակները ստորագրել է` «վշտալի կաթողիկոս»: Նրա հմր. 349 կոնդակի հրահանգով 1924 թ. հունվարի 1-ից Հայաստանյայց Եկեղեցին պաշտոնապես ընդունում է նոր տոմարը: Բացառության կարգով, հունադավան երկրներում, հայ եկեղեցիներին արտոնվում է նախկինի նման ղեկավարվել հին տոմարով: Երջանկահիշատակ Գևորգ Ե Սուրենյանց կաթողիկոսը վախճանվել է Ս. Էջմիածնում, 1930 թ. մայիսի 8-ին և թաղվել Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի զանգակատան մոտ:

11

1900-1901 (առաջնորդական տարիներ). ԳԱՐԵԳԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆՑ (ՀՍՀ, Հ. 6): Հայ մշակութային գործիչ, մանկավարժ, հայագետ, Հայաստանի գիտական ինստիտուտի գիտնական անդամ (1921 թ.), փիլիսոփայության դոկտոր (1897 թ. Լայպցիգ), Մոսկվայի կայսերական հնագիտական ընկերության կովկասյան բաժանմունքի և Պետերբուրգի կայսերական հնագիտական ընկերության իսկական անդամ (1902 թ.):

Ծնվել է Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մաղավուզ գյուղում, 1867 թ. դեկտ. 17-ին: Սովորել է Ս. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում և ավարտել այն 1890 թ.: Բարձրագույն կրթությունն ստացել է Բեռլինի, Հալլեի, Լայպցիգի համալսարաններում (1892-1896 թթ.): 1897 թ. դասախոսել է Գևորգյան ճեմարանում, ապա նշանակվել է ճեմարանի տեսուչ 1905, 1906, 1915-1917 թթ.: 1897 թ. ձեռնադրվել է աբեղա և նույն թվին ստացել վարդապետական աստիճան: 1900-1901 թթ. վիրահայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ է, Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցի առաջնորդության շրջանում: Պաշտոնավարել է Էջմիածնի Ս. Հռիփսիմե վանքում` իբրև վանահայր: 1907-1908 և 1915-1917 թթ. նշանակվել է «Արարատ» ամսագրի խմբագիր: 1917 թ. ձեռնադրվել է եպիսկոպոս: 1918 թ. մասնակցել է Սարդարապատի ճակատամարտին:

Երևանի համալսարանում դասավանդել է արվեստի պատմություն և հնագիտություն: Մասնակցել է Ալ. Թամանյանի հետ Հայաստանի հուշարձանների պահպանության կոմիտեի ստեղծմանը: 1925 թ. ստացել է արքության պատիվ: 1927-1933 թթ. Ղրիմի և Նոր-Նախիջևանի, իսկ 1938-1943 թթ. ԱՄՆ-ի հայոց թեմերի առաջնորդ: 1943 թ. ընտրվել է Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո: Վախճանվել է 1952 թ. հունիսի 21-ին Անթիլիասում (Լիբանան):

Մեծ երախտավորից հիշատակ են մնացել բազմաթիվ գիտական մեծարժեք աշխատություններ, որոնք վերաբերում են հատկապես հնագիտությանը, հայ մշակույթին ու արվեստին: Ունի բազմաթիվ անտիպ գործեր:12

1904-1910 (առաջնորդական տարիներ). ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԱԹՈՒՆՅԱՆՑ («Արարատ» 1910 թ., էջ 1008-1009): Ծնվել է Աշտարակում 1852 թ.: Ավազանի անունն է Հարություն: 1867 թ. ընդունվել է Մայր Աթոռի ժառանգավորաց դպրոցը, որն ավարտել է 1872 թ.` ստանալով դպրության աստիճան և համարվելով Մայր Աթոռի միաբան: 1873 թ. ձեռնադրվել է սարկավագ, իսկ 1876 թ.` աբեղա: 1878 թ. ստացել է վարդապետական մասնավոր իշխանության աստիճան: 1901 թ. ձեռնադրվել է եպիսկոպոս և 1907 թ. ստացել արքեպիսկոպոսության տիտղոս:

Վարել է հետևյալ պաշտոնները.

1882 թ. եղել է Գորիում (Վրաստան) առաջնորդական փոխանորդ:

1883 թ. փոխադրվել է Նուխի և կարգվել առաջնորդական փոխանորդ:

1884 թ. վարել է նաև Նուխիի թեմական տեսչի օգնականի պաշտոնը: 1887 թ. տեղափոխվել է Նոր-Նախիջևան, որտեղ ծառայել է որպես հոգևոր կառավարչության նախագահ, ինչպես նաև թեմական տեսչության նախագահ մինչև 1889 թ. սեպտեմբերի 2-ը:

1890 թ. փետրվարի 28-ին նշանակվում է առաջնորդական փոխանորդ Ալեքսանդրապոլում: 1892 թ. վերադառնում է Մայր Աթոռ: 1894 թ. առաջնորդական փոխանորդ է Գանձակի, իսկ 1895-1897 թթ.` Ղարաբաղի թեմի կառավարիչ: 1901 թ.` Սանահինի վանքի վանահայր: 1904 թ. օգոստոսի 10-ին Մկրտիչ Ա Խրիմյան կաթողիկոսի կողմից Գարեգին արքեպիսկոպոսը հաստատվում է որպես Վրաստանի և Իմերեթի հայոց թեմի առաջնորդ: Այդ պաշտոնում էլ նա ավարտում է իր բազմավաստակ կյանքը 1910 թ. նոյեմբերի 3-ին, Թբիլիսիում, 58 տարեկան հասակում: 1881 թ. պարգևատրվել է վարդապետական լանջախաչով, 1883 թ.` ծաղկյա փիլոնով, 1901 թ.` եպիսկոպոսական պանակեով, 1907 թ.` Ս. Ստանիսլավի Ա կարգի շքանշանով:

Գարեգին արքեպիսկոպոս Սաթունյանցը շինարար հոգևոր պաշտոնյա էր: Նա կառուցել է Ալեքսանդրապոլի առաջնորդարանը և վերանորոգել Սանահինի վանքը: Նա ցույց է տվել նաև վարչական ընդունակություն` 1904-1907 թվերի ծանր տարիներին կառավարելով Վրաստանի և Իմերեթի հայոց ընդարձակ թեմը:

1911-1913 (առաջնորդական տարիներ). ԵՓՐԵՄ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ: Ծնվել է 1855 թ. Աշտարակ գյուղում: Սովորել է Ս. Էջմիածնի վանական ժառանգավորաց դպրոցում և ավարտել այն 1873 թ.: Սարկավագ է ձեռնադրվել 1876 թ. և նույն տարում նշանակվել է ժառանգավորացի կրոնուսույց: 1880 թ. նշանակվում է Մայր Աթոռի Տպարանական ժողովի անդամ: 1882 թ.` Գևորգյան ճեմարանում հայոց լեզվի ուսուցիչ, իսկ 1886 թ.` Վաղարշապատի Օրիորդաց դպրոցի կրոնուսույց և հայոց լեզվի ուսուցիչ: 1887 թ. ձեռնադրվել է աբեղա և նշանակվել Նոր-Նախիջևանի Ս. Խաչ վանքի վանահայր, որտեղ պահել է դպրոց և կառուցել մանր շինություններ: 1889 թ. նա ստանում է մասնավոր վարդապետական աստիճան: 1893 թ. նշանակվում է անդամ այն պատգամավորությանը, որը գնալու էր Երուսաղեմ` նորընտիր Խրիմյան Հայրիկ կաթողիկոսին ուղեկցելու և բերելու Ս. Էջմիածին: 1897 թ. նշանակվում է Մայր Աթոռի Վանական Խորհրդի անդամ: Նույն թվին Խրիմյան Հայրիկի կոնդակով նշանակվում է Քիշինևի Կոնսիստորիայի անդամ: 1900 թ. փոխադրվում է Շամախի` տեղի Կոնսիստորիայի նախանդամության պաշտոնով: 1904 թ. նշանակվում է Թիֆլիսի Կոնսիստորիայի նախագահ և միաժամանակ ստանձնում Թիֆլիսի Էջմիածնապատկան կալվածքների կառավարչի պաշտոնը: 1910 թ. Մատթևոս կաթողիկոսի ձեռամբ օծվում է եպիսկոպոս: 1911 թ. սեպտեմբերի 17-ին նշանակվում է Թիֆլիսի հայոց թեմի ժառանգավոր կառավարիչ: 1913 թ. նշանակվում է Ս. Էջմիածնի Սինոդի անդամ: 1914-1915 թթ. վարում է Ս. Էջմիածնի տեղական գաղթականական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը: Տ. Եփրեմ եպիսկոպոսը զբաղվել է նաև գրական աշխատանքներով: Ունի հայ պարբերական թերթերում տպագրված մի շարք հոդվածներ «Սէթ» և «Սահրաթ» ստորագրություններով: Վախճանվել է 1915 թ. օգոստոսի 4-ին, 60 տարեկան հասակում:

1913-1916 (առաջնորդական տարիներ) ՄԵՍՐՈՊ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԵՐ-ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ (ՄԱԳԻՍՏՐՈՍ) («Էջմիածին» ամսագիր, 1989 թ., Ը, էջ 17): Ծնվել է Տաթևի շրջանի Շիկահող գյուղում 1865 թ. մայիսի 7-ին: Ավազանի անունն է Փարսադան: Հոր անունը` Վարդան: 1882 թ. ավարտել է Շուշիի թեմական դպրոցը, իսկ 1885 թ.-ին` Թբիլիսիի Ներսիսյան դպրոցը: 1887 թ. ընդունվել է Դորբատի համալսարանի դասական բանասիրության բաժանմունքը և 1891 թ. այն ավարտել գերազանց գնահատականներով: Դորբատից գնացել է Վիեննա և որոշ ժամանակ աշխատակցել տեղի Մխիթարյան հայրերի կողմից հրատարակվող «Հանդէս ամսօրեայ» պարբերականին: 1892 թ. անցել է Փարիզ և այնտեղից հրավիրվել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան որպես հայագիտության դասախոս:

1893 թ. ապրիլի 24-ին ձեռնադրվել է աբեղա, իսկ հունիսի 21-ին նշանակվել է նորընտիր Խրիմյան Հայրիկ կաթողիկոսին Երուսաղեմից Էջմիածին ուղեկցող պատգամավորության անդամ: Ուղիղ մեկ ամիս հետո ստանում է վարդապետական աստիճան: 1895 թ. նա Երևանի թեմական դպրոցների տեսուչ է, իսկ մեկ տարի անց Շուշիի թեմական դպրոցների տեսուչ: 1898 թ. ընտրվում է Շուշիի կոնսիստորիայի նախանդամ: 1902 թ. Պետերբուրգում ստանում է մագիստրոսի գիտական աստիճան: Նրա աշխատասիրության թեման է եղել «Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության պատմությունը»: 1905 թ. նրա գործադրած ջանքերի և վարած բանակցությունների շնորհիվ Հայաստանում վերաբացվում են հայկական դպրոցները և վերադարձվում եկեղեցական կալվածքները: 1908 թ. սեպտեմբերին նշանակվում է Էջմիածնի Սինոդի անդամ: 1909 թ. Կ. Պոլսից Ս. Էջմիածին է ուղեկցել նորընտիր կաթողիկոս Մատթեոս Բ Իզմիրլյանին, իսկ հոկտեմբերին ստացել է ծայրագույն վարդապետի աստիճան: Նույն 1909 թ. ձեռնադրվել է եպիսկոպոս: Նրա ջանքերով 1908-1911 թթ. կառուցվում է Ս. Էջմիածնի մատենադարանի շենքը, և 1912 թ. Մայր Աթոռի բոլոր ձեռագրերը փոխադրվում են այդ շենք: 1911-1913 թթ. վարել է Ս. Էջմիածնի մատենադարանապետի պաշտոնը: 1913 թ. հունվարի 18-ից մինչև 1916 թ. կեսերը վարել է Վրաստանի և Իմերեթի Հայոց, իսկ 1916 թ.-ից մինչև 1917 թ. վերջը` Աստրախանի Հայոց թեմերի առաջնորդության պաշտոնները: 1922 թ. աշնանից մինչև 1931 թ. աշունը վարել է Պարսկա-Հնդկաստանի հայոց թեմակալ առաջնորդի պաշտոնը: Վախճանվել է 1939 թ. հունիսի 3-ին Երևանում: Թողել է 130-ից ավելի գիտական աշխատություններ: 1989 թ. նրա աճյունը Երևանից տեղափոխվել և ամփոփվել է Էջմիածնի Ս. Գայանե վանքի միաբանական գերեզմանատանը:

1916-1920 (առաջնորդական տարիներ) ՄԽԻԹԱՐ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԵՐ-ՄԿՐՏՉՅԱՆ (Ս. Էջմիածնի պաշտոնական «Օրացույց», 1923 թ.: «Արարատ» ամսագիր, 1909 թ., էջ 812): Ծնվել է 1864 թ. Ծուղրութ գյուղում (Վրաստան): Սովորել է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում: Ավարտել է նաև Թիֆլիսի Ներսիսյան դպրոցը: Որոշ ժամանակ անց պաշտոնավարել է հայկական ծխական դպրոցներում որպես ուսուցիչ: 1893 թ. ընդունում է հոգևոր կոչում. ձեռնադրվում է վարդապետ և բարեխղճությամբ ու մեծ նվիրումով վարում է զանազան հոգևոր պաշտոններ: Երկար ժամանակ եղել է առաջնորդական փոխանորդ Նոր-Նախիջևանում և ապա Ալեքսանդրապոլում: Մկրտիչ Ա Խրիմյան կաթողիկոսի առաջարկությամբ ընտրվում է Սուրբ Սինոդի անդամ: 1908 թ. կաթողիկոսական տեղապահ Տ. Գևորգ արքեպիսկոպոսի առաջարկությամբ հաստատվում է Աստրախանի Հայոց թեմի կառավարիչ: Մի տարի անց, 1909 թ. հոկտեմբերի 25-ին, ձեռնադրվում է եպիսկոպոս և նշանակվում նույն թեմի հոգևոր առաջնորդ: 1916 թ. մեկնում է Վրաստան և 4 տարի ձեռնհասորեն վարում է Վիրահայոց թեմի թեմակալ առաջնորդի պաշտոնը մինչև 1920 թ.:

Տ. Մխիթար եպիսկոպոսն իր առաջնորդության շրջանում բաց է արել և հովանավորել հայկական մի շարք թեմական ծխական դպրոցներ: Նրա գրական ժառանգության մեջ հիշատակության է արժանի Ֆարրարի «Քրիստոնեության արշալույսին» վերնագրով գրքի ռուսերենից կատարած նրա թարգմանությունը, որը տպագրվել է 1903 թ. Մայր Աթոռի տպարանում:

13

1921-1927, 1936-1938 (առաջնորդական տարիներ) ԳԵՎՈՐԳ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՉՈՐԵՔՉՅԱՆ («Տ. Տ. Գևորգ Զ կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը», Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1955 թ.): Եկեղեցական ազգային հասարակական գործիչ: Ծնվել է 1869 թ. դեկտեմբերի 2-ին Նոր-Նախիջևանում: Ավազանի անունը նույնպես եղել է Գևորգ: Հոր անունը Խաչատուր Աբրահամի Չորեքչյան, արհեստով փականագործ, մոր անունը Կատարինե:

Պատանի Գևորգը նախնական կրթությունը ստացել է տեղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու ծխական դպրոցում, ապա տեղի սեմինարիայում: 1879 թ. ընդունվում է Ս. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը, որի լրիվ դասընթացն ավարտում է 1889 թ. և նույն թվին ստանում է սարկավագության աստիճան: Մակար կաթողիկոսի հրամանով Գևորգ և Կարապետ (Տեր-Մկրտչյան) սարկավագները ուղարկվում են Գերմանիա` սովորելու Լայպցիգի համալսարանի աստվածաբանական և փիլիսոփայական ֆակուլտետներում: Այստեղ մեկ տարի նախապատրաստվելուց հետո Գևորգ սարկավագն ընդունվում է Լայպցիգի կոնսերվատորիա: Համալսարանն ու կոնսերվատորիան ավարտելուց հետո, 1894 թ. Գևորգյան ճեմարանի երկու նախկին սաները վերադառնում են Ս. Էջմիածին: Գևորգ սարկավագը Գևորգյան ճեմարանում դասավանդում է երաժշտություն, Հայ Եկեղեցու պատմություն` միաժամանակ ղեկավարելով ճեմարանի երգչախումբը: Մեկ տարի անց նա ազատվում է աշխատանքից` ճեմարանում հաստատված կարգ ու կանոնի դեմ դուրս ելած ուսանողների նկատմամբ համակրանք ցուցաբերելու պատճառով: Գևորգ սարկավագը մեկնում է Նոր-Նախիջևան` պաշտոնավարելու Ս. Խաչ վանքում, ուր մնում է ավելի քան 18 տարի և, որպես երաժիշտ ու մանկավարժ, մեծ օգնություն է ցույց տալիս տեղի համայնքի եկեղեցական գործերին, ժողովրդական կարիքներին, մտավորականներին, հայկական հասարակական կազմակերպություններին, որբերին, գաղթականներին և այլն: Նրա աշակերտներից են եղել Ալ. Մյասնիկյանը, կոմպոզիտոր Ռոմանոս Մելիքյանը և շատ ուրիշներ:

Ընդառաջելով Նոր-Նախիջևանի հայկական համայնքի դիմումին` Գևորգ Ե կաթողիկոսը 1913 թ. հունիսի 20-ին Գևորգ սարկավագին ձեռնադրում է աբեղա, իսկ երեք օր անց` վարդապետ և նշանակում Նոր-Նախիջևանի թեմի առաջնորդական փոխանորդ, հաստատելով նրան Ս. Խաչ վանքում: 1916 թ. կաթողիկոսի ցանկությամբ Գևորգ վարդապետը փոխադրվում է Մայր Աթոռ մշտական աշխատանքի և նշանակվում Սուրբ Սինոդի անդամ: 1917 թ. ստանում է ծայրագույն վարդապետական աստիճան: Նույն թվի ապրիլին ձեռնադրվում է եպիսկոպոս:

Գևորգ եպիսկոպոսն այնուհետև վարում է մի շարք պաշտոններ. լինում է Մայր Աթոռի տնտեսական խորհրդի նախագահ, վանական կառավարչության նախագահ, 1921 թ.` Մայր Տաճարի լուսարարապետ, նույն թվի աշնանը` Վիրահայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ, իսկ 1922 թ. ընտրվում է նույն թեմի թեմակալ առաջնորդ: 1925 թ. նրան շնորհվում է արքության պատիվ: 1927 թ. Չորեքչյան արքեպիսկոպոսը վերադառնում է Մայր Աթոռ և ընտրվում է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ: 1936 թ. Խորեն Ա կաթողիկոսի կողմից նշանակվում է Հայրապետական փոխանորդ և նորից գործուղվում Թբիլիսի որպես թեմակալ առաջնորդ` կարգավորելու թեմը, որը նախորդ տարիներին «Ազատ եկեղեցականների» շարժման պատճառով զգալիորեն քայքայված վիճակում էր («Տ. Տ. Գևորգ Զ կաթողիկոսի կյանքը և գործունեությունը», Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 1955 թ., էջ 47): 1938 թ. ապրիլի 5-ին խորհրդավոր պայմաններում վախճանվում է Խորեն Ա Կաթողիկոսը և Գևորգ արքեպիսկոպոսը ստանձնում է Ամենայն Հայոց Հայրապետի Տեղապահի պատասխանատու պաշտոնը:

1941 թ. ապրիլի 10-ին Ս. Էջմիածնում հրավիրվում է Ազգային-Եկեղեցական ժողով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ընտրության համար: Սակայն նկատի ունենալով, որ պատերազմի պատճառով պատգամավորների թիվը փոքր է, ժողովը հետաձգվում է բարեպատեհ մի ժամանակի, իսկ Գևորգ արքեպիսկոպոսը միաձայնությամբ ընտրվում է Ազգընտիր Տեղակալ Ամենայն Հայոց Հայրապետության: Համաշխարհային երկրորդ պատերազմից հետո, 1945 թ. հունիսի 16-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում գումարվում է Ազգային-Եկեղեցական սրբագումար ժողով, և Գևորգ արքեպիսկոպոս Չորեքչյանն ընտրվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: Օծումը կատարվում է հունիսի 24-ին:

Մեծագործ և իմաստուն Հայրապետը ինը տարի գահակալելուց հետո վախճանվում է 1954 թ. մայիսի 9-ին: Նրա աճյունը ամփոփված է Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարի զանգակատան մոտ: Գևորգ Զ Չորեքչյան կաթողիկոսից, որպես գրական ժառանգություն, մնացել են բազմաթիվ քարոզներ, կոնդակներ և հոգևոր երգեր:14

1929-1933 (առաջնորդական տարիներ) ԱՐՏԱԿ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՄԲԱՏՅԱՆՑ («Էջմիածին» ամսագիր, 1973, հունիս, էջ 26): Ծնվել է 1876 թ. մարտի 19-ին Տավուշ (այժմ Թովուզ) գյուղում: Հոր անունը` Եփրեմ Տեր Հովակիմի Հարությունյանց (նույնը և Սըմբատյանց), իսկ մոր` Ջավահիր Հերապետյան: Փոքրիկ Ղազարը նախնական կրթությունը ստանում է իր ծննդավայրում: 1877-1894 թթ. սովորում և ավարտում է Թբիլիսիի Ներսիսյան դպրոցը:

Ապա 1894-1897 թթ. սովորում և ավարտում է նաև Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը: 1895 թ. Խրիմյան Հայրիկի կոնդակով ստանում է ուրար կրելու իրավունք ու մտնում Մայր Աթոռի միաբանության շարքերը: 1896 թ. ձեռնադրվում է սարկավագ: 1899-1902 թթ. մասնագիտական բարձրագույն կրթություն ձեռք բերելու նպատակով մեկնում է Դորպատ և սովորում տեղի համալսարանում իբրև ազատ ունկնդիր: 1902 թ. ձեռնադրվում է աբեղա: 1903 թ. ձեռնադրվում է վարդապետ: 1920 թ. ստանում է ծայրագույն վարդապետական աստիճան, իսկ 1922 թ. ձեռնադրվում է եպիսկոպոս: Արտակ եպիսկոպոսը Մայր Աթոռում վարել է գանձապահի, վանական կառավարչության անդամի, Մայր Աթոռի հյուրընկալի, Գևորգյան ճեմարանի ուսուցչի, ուսումնական հանձնաժողովի անդամի և Մայր Տաճարի վերանորոգության հանձնաժողովի անդամի պաշտոնները: Վարել է նաև պատասխանատու պաշտոններ Մայր Աթոռի տպարանում: 1914-1920 թթ. եղել է Շիրակի թեմի առաջնորդական փոխանորդ, իսկ 1920 թ.-ից` թեմակալ առաջնորդ: 1922-1927 թթ. նա Սյունյաց թեմի առաջնորդ է: 1927-1929 թթ. Արտակ եպիսկոպոսը կրկին Շիրակի թեմի առաջնորդ է նշանակվում: 1929 թ. դեկտեմբերի 13-ին Թիֆլիսի պատգամավորական ժողովը միաձայն նրան ընտրում է Վրաստանի Հայոց թեմի առաջնորդ: Նա այդ պատասխանատու պաշտոնը վարում է մինչև 1933 թ.: 1935 թ. Արարատյան թեմում նշանակվում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ներկայացուցիչ և այդ պաշտոնը վարում է մինչև իր մահը` 1937 թ.: Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանցը զբաղվել է նաև գրական գործունեությամբ: Ունի հրատարակած մի շարք գրքեր, բազմաթիվ հոդվածներ, ինչպես նաև անտիպ գործեր:

1945-1946 (առաջնորդական տարիներ) ՆԵՐՍԵՍ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1948, Ա-Բ, էջ 29-30): Ծնվել է 1879 թ. օգոստոսի 22-ին Ղրիմի Ղարասու-բազար քաղաքում, Ռումինիայից այնտեղ վերաբնակություն հաստատած արհեստավորի ընտանիքում: Նախնական կրթությունն ստացել է տեղի ծխական դպրոցում, այնուհետև սովորել ու ավարտել է նաև Թիֆլիսի Ներսիսյան թեմական դպրոցը: Ավարտելուց հետո վերադառնում է իր ծննդավայրը և որպես ուսուցիչ պաշտոնավարում մինչև 1903 թ.: 1905 թ. ուսուցչական պաշտոնով հրավիրվում է Աստրախան` թեմակալ առաջնորդ Արիստակես արքեպիսկոպոսի կողմից, որի ձեռքով էլ ձեռնադրվում է սարկավագ և ապա` քահանա: Տասնյակ տարիներ նա քահանայագործում է անդրկասպյան քաղաքներում` Չարժոյում, Թերմեզում, Քերքիում, Կոկանդում, Պորտ-Ալեքսանդրովսկում և այլուր` ամեն տեղ արժանանալով իր հոտի սիրույն և համակրանքին:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Ներսես քահանա Աբրահամյանը ռազմաճակատի հոգևոր հովվի պաշտոնով ծառայում է գործող բանակի շարքերում: Այդ տարիներին նա հանգանակություններ է կատարում համաշխարհային պատերազմի ընթացքում զոհված հայ զինվորների ընտանիքների և թուրքահայ գաղթականների օգտին: Գևորգ Ե կաթողիկոսը, իբրև գնահատություն, հատուկ կոնդակով նրան նվիրում է լանջախաչ և շնորհում ավագ քահանայության կոչում: Ներսես ավագ քահանան 1918 թ. պաշտոնավարում է Կրասնոդարում և մեծ օգնություն ցուցաբերում Կուբանում ապաստան գտած հայ ընտանիքներին: 1919 թ. Բեկգուլյանց ավագ քահանայի աշխատակցությամբ նա կազմում և հրատարակում է ռուսերեն լեզվով հայկական պատկերազարդ օրացույց` Ս. Էջմիածնի, հայկական եկեղեցիների, պատմական հուշարձանների, հայաբնակ վայրերի, թուրքահայ ժողովրդի զանգվածային կոտորածների մասին հարուստ տեղեկություններով: Կրասնոդարում Տեր Ներսեսը հայերեն լեզվով օրացույց է հրատարակում 1920, 1921, 1922 թթ.:

Հայաստան տեղափոխվելով` նա աբեղա է ձեռնադրվում և դառնում Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի միաբանության անդամ: 1945 թ. մայիսի 7-ին ձեռնադրվում է վարդապետ, և նույն թվի հուլիսի 1-ին` եպիսկոպոս: 1945 թ. Ազգային-Եկեղեցական ժողովի կողմից Ներսես եպիսկոպոսն ընտրվում է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ: Սուրբ Էջմիածնի Համազգային Եկեղեցական ժողովին Ներսես եպիսկոպոսը մասնակցել է որպես Վրաստանի Հայոց թեմի առաջնորդ («Էջմիածին» ամսագիր, 1945 թ., հունիս-հուլիս, էջ 15 և 63):

1945-1946 ուսումնական տարեշրջանում նա ուսուցչական պաշտոն է վարում Մայր Աթոռի նորաբաց Հոգևոր ճեմարանում: 1946 թ. նշանակվում է Ադրբեջանի և Թուրքեստանի թեմի առաջնորդ, մեկնում Բաքու, բայց հոգեպես միշտ կապված է լինում Հոգևոր ճեմարանին: Նա իր գրադարանի գեղարվեստական գրքերի մեծ մասը նվիրում է Հոգևոր ճեմարանին: Հիվանդության պատճառով Ներսես եպիսկոպոս Աբրահամյանը Բաքվից վերադառնում է Մայր Աթոռ և 1948 թ. փետրվարի 5-ին վախճանվում:

15

1944-1948 (առաջնորդական փոխանորդ) ՏԵՐ ՍԱՀԱԿ ԱՎԱԳ ՔԱՀԱՆԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ. Վիրահայոց թեմում առաջնորդական փոխանորդի պաշտոն է վարել 1944-1948 թթ. (տարեթվերը վերցված են արխիվային տվյալներից): Ծնվել է 1870 թ.: Վախճանվել է Թբիլիսիում 1948 թ. փետրվարի 17-ին, 78 տարեկան հասակում («Էջմիածին» ամսագիր, 1948 թ. հունվար-փետրվար, էջ 26):

1948-1950 (առաջնորդական տարիներ) ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1950, հունվար-փետրվար, էջ 67-68): Ծնվել է 1886 թ. Ղրիմի թերակղզու Հին Ղրիմ քաղաքում: Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի ծխական դպրոցում, ապա տեղափոխվել Թբիլիսիի Ներսիսյան թեմական դպրոցը և հաջողությամբ ավարտել նրա լրիվ դասընթացը 1904 թ.: Քահանա է ձեռնադրվել 1913 թ. և 13 տարի անընդմեջ ծառայել Եվպատորիայի հայոց եկեղեցում: 1926 թ. տեղափոխվում է Սիմֆերոպոլ, որպես տեղի հայոց եկեղեցու ավագ քահանա:

1945 թ. Մայր Աթոռում ձեռնադրվում է աբեղա և Ազգային-Եկեղեցական ժողովի կողմից ընտրվում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ: Նույն թվի մայիսի 7-ին ձեռնադրվում է վարդապետ, իսկ հուլիսի 1-ին` եպիսկոպոս, Գևորգ Զ կաթողիկոսի կողմից, և նշանակվում Նոր-Նախիջևանի թեմի առաջնորդ: 1948 թ. նա ստանձնում է Թբիլիսիի թեմի առաջնորդի պաշտոնը: Նոր-Նախիջևանի և Թբիլիսիի թեմական խորհուրդների միջնորդությամբ Կարապետ սրբազանը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից արժանանում է արքության պատվի: Կարապետ արքեպիսկոպոս Թումանյանը Թբիլիսիում իր պաշտոնավարության մեջ է մնում մինչև իր վախճանը` 1950 թ. հունվարի 22-ը, երբ կաթվածով հանկարծամահ է լինում: Թաղված է Թբիլիսիի Ս. Գևորգ Մայր եկեղեցու հյուսիսային արտաքին պատի տակ:

16

1953-1955 (առաջնորդական տարիներ) ՎԱՀԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1955, Ժ, էջ 15: 1960, Գ, Էջ 23): Ծնվել է Վաղարշապատում 1881 թ. փետրվարի 3-ին: Նախնական կրթությունն ստանում է տեղի ծխական դպրոցում և ապա ընդունվում Ս. Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարան, որն ավարտում է 1907 թ.: 1905-1920 թթ. աշխատում է Ս. Էջմիածնի Ս. Սինոդում որպես քարտուղար: Այնուհետև զանազան հաստատություններում վարում է պատասխանատու պաշտոններ:

1944 թ. ձեռնադրվում է աբեղա, ապա` վարդապետ և մտնում Մայր Աթոռի միաբանության շարքերը: 1944 թ. հոկտեմբերի 25-ին Ամենայն Հայոց Հայրապետի սրբատառ կոնդակով նշանակվում է Իրանա-Հնդկաստանի հայոց թեմի առաջնորդ: 1945 թ. հուլիսի 1-ին օծվում է եպիսկոպոս, իսկ 1949 թ. հունիսի 18-ին` արքեպիսկոպոս: Մինչև 1949 թ. հոկտեմբերի 22-ը պաշտոնավարում է Իրանում: Այնուհետև Մայր Աթոռում կոչվում է պատասխանատու պաշտոնների: Երկար ժամանակ նա եղել է Ս. Էջմիածնի Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ, իսկ 1954-1955 թթ.` Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նախագահող անդամ: Եղել է նաև Մայր Տաճարի լուսարարապետ, իսկ 1953-1955 թթ.` Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդ: Իր կյանքի վերջին շրջանում, հիվանդության պատճառով, հանգստյան է կոչվում և իր ծերությունը անցկացնում Մայր Աթոռում:

Երկարատև հիվանդությունից հետո Տ. Վահան արքեպիսկոպոսը վախճանվում է 1960 թ. մարտի 27-ին, 79 տարեկան հասակում: Թաղումը կատարվում է Ս. Գայանե վանքի միաբանական գերեզմանատանը:

17

1955-1956 (առաջնորդական տարիներ) ՎԱՐԴԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԵՐ-ՍԱՀԱԿՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1955 թ., Ժ-ԺԱ, էջ 95, 96: 1968, Բ, էջ 63): Ծնվել է 1878 թ. հունվարի 15-ին, Լեռնային Ղարաբաղի Ջրաբերդի շրջանի Գյուլյաթաղ գյուղում, Տեր Հուսիկ քահանա Տեր-Սահակյանի ընտանիքում: Նախնական կրթությունն ստանում է Ջրաբերդի Կուսապատ գյուղի հնգամյա դպրոցում: 1896-1901 թթ. սովորում է Շուշիի թեմական դպրոցում: Նույն թվականին նշանակվում է ուսուցիչ Ջրաբերդի շրջանի Ջանյաթաղ գյուղի դպրոցում, ուր պաշտոնավարում է մինչև 1904 թ.:

1904 թ. Խրիմյան Հայրիկի բարեհաճ արտոնությամբ քահանա է ձեռնադրվում հայրենի գյուղի վրա: Նույն տարին հրավիրվում է Հյուսիսային Կովկասի Գրոզնի քաղաքը, ուր պաշտոնավարում է ուղիղ 25 տարի` որպես քահանա և ուսուցիչ: Գրոզնիում դասավանդում է ռեալական և իգական գիմնազիայում, կազմակերպում է տեղի Բարեգործական ընկերությունը և Աղքատախնամ հանձնաժողովը, որոնց նախագահն ու ղեկավարն է լինում ինքը: Կազմակերպում է հարուստ գրադարան 250 աշակերտ ունեցող Գրոզնիի ծխական դպրոցում: 1929 թ. տեղափոխվում է Բաքու` որպես ծխատեր քահանա, միաժամանակ զբաղվում է ուսուցչությամբ: 1945 թ. ավագ-երեց է նշանակվում Բաքվի հայոց Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում: 1951 թ. Տ. Վարդան քահանան զրկվում է իր կյանքի ընկերոջից և Տ.Տ. Գևորգ Զ Կաթողիկոսի թելադրանքով մտնում է Ս. Էջմիածնի վանքի միաբանության շարքերը: 1952 թ. վեղար է ստանում և նշանակվում Թբիլիսիի Ս. Գևորգ եկեղեցու վանահայր: Իր վանահայրության տարիներին (1952-1954 թթ.) Ս. Գևորգ եկեղեցին անվանվում էր «Թբիլիսիի վանական Ս. Գևորգ Եկեղեցի» («Էջմիածին» ամսագիր, 1953, Է-Ը, էջ 11):

1954 թ. դեկտեմբերի 1-ից սկսյալ նշանակվում է Նոր-Նախիջևանի և Հյուսիսային Կովկասի միացյալ թեմերի առաջնորդ: 1955 թ. հոկտեմբերի 6-ին Տ.Տ. Վազգեն Ա Կաթողիկոսի եպիսկոպոսական անդրանիկ ձեռնադրությանն է արժանանում Վարդան ծայրագույն վարդապետ Տեր-Սահակյանը: Այդ օրը Հայոց Հայրապետը օծում է 7 եպիսկոպոսների: Եպիսկոպոսական աստիճան ստանալուց հետո Վարդան սրբազանն ընտրվում է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ և նշանակվում Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդ, ուր պաշտոնավարում է մինչև 1956 թ.: 1962 թ. Վարդան եպիսկոպոսը հանգստյան է գնում և մինչև իր կյանքի վախճանը ապրում է մերթ Էջմիածնում և մերթ Բաքվում, որտեղ ապրում էին նրա ազգականները:

Վարդան եպիսկոպոսը վախճանվում է Բաքվում 1968 թ. հունվարի 20-ին, Ս. Ծննդյան Մեռելոցի օրը` հին տոմարով, 90 տարեկան հասակում: «Էջմիածին» ամսագրում ունի տպագրված մի շարք հոդվածներ:

1956-1957 (առաջնորդական տեղապահ) ՎԱՀԱՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԳԱԼԱՄԴԱՐՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1964 թ., ԺԲ, էջ 14-15): Ծնվել է 1928 թ. օգոստոսի 13-ին Քեսաբի շրջանի Գալատուրան գյուղում: Ավազանի անունով` Անդրանիկ: Նախնական կրթությունն ստանում է Գալատուրանի Մեսրոպյան ազգային ուսումնարանում: 1943 թ. տեղափոխվում է Լիբանան և ընդունվում Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսարանի դպրեվանքը` հոգևորական դառնալու որոշումով:

1945 թ. ներգաղթելով հայրենիք` ընդունվում է Ս. Էջմիածնի հոգևոր ճեմարան` շարունակելու ուսումը: 1949 թ. հունիսի 18-ին ձեռնադրվում է սարկավագ: 1950 թ. ավարտում է հոգևոր ճեմարանը: Աստվածաբանական գիտելիքների մեջ խորանալու համար երջանկահիշատակ Գևորգ Զ Կաթողիկոսի կողմից ուղարկվում է Մոսկվա, որտեղ ռուսական հոգևոր ակադեմիայում երկու տարի հետևում է մասնագիտական դասընթացների: 1954 թ. սեպտեմբերի 12-ին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա և վերանվանվում Վահան աբեղա:

1956-1957 թթ. վարում է Վրաստանի հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդի պաշտոնը:

1956 թ. հոկտեմբերի 6-ին Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Տ.Տ. Վազգեն Ա Հայրապետից ստանում է վարդապետական աստիճան:

1957 թ. նոյեմբերի 4-ին նշանակվում է Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ: 1960-ական թթ. սովորում և ավարտում է Երևանի պետական համալսարանը:

1964 թ. մայիսի 30-ին Վահան վարդապետը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Տ.Տ. Վազգեն Ա Հայրապետից ստանում է ծայրագույն վարդապետական աստիճան` որպես թեզ ներկայացնելով «Ս. Էջմիածնի դպրոցի պատմությունը Դ դարից մինչև Ի դարը» ուսումնասիրությունը: Նույն թվականի նոյեմբերի 29-ին Վեհափառ Հայրապետի ձեռամբ օծվում է եպիսկոպոս` միջնորդությամբ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի և Արարատյան թեմի թեմական խորհրդի:

Վահան եպիսկոպոսը Արարատյան թեմի առաջնորդական փոխանորդի պարտականությունը վարում է մինչև 1972 թ. աշունը: Այնուհետև մեկնում է Հնդկաստան և հիվանդության պատճառով վերադառնում Երևան` բուժվելու: 1975-1977 թթ. ծառայում է Ս. Գեղարդ վանքում իբրև տեսուչ և վանահայր:

Իր կյանքի վերջին տարիներին Մայր Աթոռից ստանում է կենսաթոշակ: Վախճանվում է Երևանում 1986 թ.: Վահան եպիսկոպոսը աշխատակցել է «Էջմիածին» ամսագրին պատմա-բանասիրական բազմաթիվ հոդվածներով: Նա միառժամանակ եղել է անդամ «Էջմիածին» ամսագրի խմբագրական մարմնի: Ունի բազմաթիվ պատմաբանասիրական հոդվածներ` տպագրված ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան պարբերական մամուլում, ուր որոշ ժամանակ հանդես է եկել Գանձասար գրական ծածկանունով:

18

1957-1972 (առաջնորդական տարիներ) ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՏԵՐ-ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ («Էջմիածին» ամսագիր, 1955 թ. Ա, էջ 19: 1957 թ. ԺԱ, էջ 60-61: 1980 թ. ԺԲ, էջ 34-35): Ծնվել է 1925 թ. Դամասկոսում (Սիրիա): Ավազանի անունը եղել է Ստեփան: Հոր անունը` Շմավոն: Սկզբնական կրթությունն ստանում է Ալեքսանդրետ քաղաքի (այժմ Սանջակ) Նուպարյան ազգային վարժարանում: Ապա 1938 թ. տեղափոխվում է Լիբանան և շարունակում իր ուսումը Բեյրութի Աբգարյան ազգային վարժարանում մինչև 1940 թ.: 1940-1945 թթ. սովորում է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի ժառանգավորաց վարժարանում: 1945 թ. ձեռնադրվում է սարկավագ ձեռամբ Տ. Կյուրեղ պատրիարքի: 1947 թ. Բեյրութից ներգաղթում է Հայաստան և մեկ տարի սովորում Երևանի երաժշտական ուսումնարանում: 1948 թ. օգոստոսին Տ.Տ. Գևորգ Զ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կարգադրությամբ, որպես սարկավագ, ընդունվում է Մայր Աթոռի միաբանության շարքերը: 1951 թ. մարտի 18-ին ձեռամբ Տ. Վահան արքեպիսկոպոս Կոստանյանի, ձեռնադրվում է աբեղա և իր գեղեցիկ ձայնի համար վերանվանվում է Կոմիտաս: Երիտասարդ և ձայնեղ հոգևորականի առաջ բացվում է հոգևոր գործունեության լայն ուղի: Սկզբում նա նշանակվում է Ս. Գեղարդ վանքի վանահայր, ապա` 1952-1954 թթ. հոգևոր հովիվ Բաքվի և Թբիլիսիի հայոց եկեղեցիներում: 1954 թ. դեկտեմբերի 11-ին ձեռնադրվում է վարդապետ: 1954-1955 թթ. որպես ուսուցիչ պաշտոնավարում է հոգևոր ճեմարանում դասավանդելով ժամակարգություն և եկեղեցական երգեցողություն: Նա միաժամանակ եղել է փոխ-լուսարարապետ Մայր Տաճարի: 1956 թ. նշանակվում է Շիրակի թեմի առաջնորդ, իսկ 1957 թ.` Վրաստանի Հայոց թեմի առաջնորդ: Նույն թվականի նոյեմբերի 24-ին Մայր Տաճարում, ձեռամբ Տ.Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Հայրապետի օծվում է եպիսկոպոս:

Վեհափառ Հայրապետի հրամանով Տ. Կոմիտաս եպիսկոպոսը 1972 թ. աշնանը Թբիլիսիից տեղափոխվում է Երևան և նշանակվում Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ: Շուտով նա արժանանում է արքության պատվի և նշանակվում Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ: Կոմիտաս արքեպիսկոպոսը ծանր հիվանդությունից հետո վախճանվում է 1980 թ. դեկտեմբերի 3-ին 55 տարեկան հասակում:

Կոմիտաս սրբազանի նախաձեռնությամբ կատարվում է Թբիլիսիի Ս. Գևորգ եկեղեցու բեմի ճակատային մասի մարմարապատումը, ինչպես նաև եկեղեցու հատակի խճանկարը: 1957 թ. նա Վանքի եկեղեցու գավթից Ս. Գևորգ եկեղեցու գավիթ է տեղափոխում չորս հայ գեներալների` կոմս Միքայել Լոռու-Մելիքյանի (1824-1888 թթ.), գեներալ-լեյտենանտ Արշակ Տեր-Ղուկասյանցի (1819-1881 թթ.), գեներալ-համհարզ Հովհաննես Լազարյանցի (1820-1879 թթ.) և գեներալ-մայոր Բեհբութ Շելկովնիկյանցի (1837-1878 թթ.) աճյունները: 1976 թ. նա կատարում է օծումը Երևանի վերակառուցված Ս. Սարգիս եկեղեցու:

19

ԳԵՎՈՐԳ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԵՐԱՅԴԱՐՅԱՆ ավազանի անունը՝ Կարպիս (Կարապետ), ծնվել է Բուխարեստում (Ռումինիա) 1938 թ. օգոստոսի 29-ին: Հոր անունն է` Ստեփան Սերայդարյան, մոր անունը` Մաքրուհի Հալաջյան: Սկզբնական կրթությունը ստացել է Բուխարեստի հայոց դպրոցում: 1948 թ. ընտանյոք ներգաղթել է Հայաստան եւ ապա՝ սովորելով Լենինականի միջնակարգ դպրոցում, միաժամանակ դպրության ծառայության է անցել տեղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում: 1952 թ.-ից ուսումը շարունակել է Երեւանում:

1956 թ. ընդունվել է Ս. Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարան, որի լրիվ դասընթացը հաջողությամբ ավարտել է 1962 թ.` պաշտպանելով իր ավարտաճառը «Ս. Գրիգոր Նարեկացու Ապարանից խաչի պատմությունը» թեմայով:

1962 թ. սեպտեմբերի 23-ին ձեռնադրվել է սարկավագ եւ վարել մի շարք պատասխանատու պաշտոններ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում: 1964 թ. ապրիլի 12-ին ձեռնադրվել է աբեղա, իսկ 1965 թ. ստացել վարդապետական աստիճան:

1966-1967 թթ. վարել է Նոր-Նախիջեւանի եւ Ռուսաստանի թեմի առաջնորդական փոխանորդի պաշտոնը, ապա վերադառնալով Մայր Աթոռ, ստանձնել Մայր Տաճարի թանգարանի վարիչի, ապա Լուսարարապետի օգնականի եւ հետո՝ Վեհափառ Հայրապետի գավազանակրի պարտականությունները:

1970-1972 թթ. Սուրբ Էջմիածնի Հոգեւոր ճեմարանում դասավանդել է կրոնագիտական եւ պատմական առարկաներ:

1972 թ. Վեհափառ Հայրապետի Սրբատառ Կոնդակով նշանակվել է Վրաստանի Հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ: 1973 թ. Գեւորգ վարդապետը պաշտպանել է թեզ «Տոմարագիտության դասընթաց» վերնագրով, որն արժանացել է քննական հանձնաժողովի գերազանց գնահատականին: Վեհափառ Հայրապետն այդ աշխատասիրության համար նրան շնորհել է ծայրագույն վարդապետական աստիճան եւ նույն թվականի հոկտեմբերի 30-ին օծել եպիսկոպոս եւ նշանակել թեմակալ առաջնորդ Վրաստանի Հայոց թեմի:

1977 թ. Վեհափառ Հայրապետի հրամանով սեպտեմբերի 15-ից Տ. Գեւորգ եպիսկոպոսը վարել է նաեւ Ս. Գեղարդա վանքի վանահայրության պաշտոնը, մինչեւ նոր վանահոր նշանակումը:

1995 թ. արժանացել է արքության պատվի: Եղել է Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի անդամ:

1998 թվականին Հայ և վրաց ժողովուրդների բազմադարյան եղբայրական հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած ավանդի համար պարգևատրվել է Պատվո շքանշանով:

Որպես Վիրահայոց թեմի հոգեւոր առաջնորդ, իր պաշտոնավարության տարիներին Գեւորգ արքեպիսկոպոս Սերայդարյանը կատարել է մի շարք կարեւոր աշխատանքներ Վիրահայոց թեմի ներսում: Նրա առաջնորդության շրջանում բացվել են եկեղեցիներ Ջավախքի շրջանում, վերանորոգվել են թեմի գործող եկեղեցիները: 1974 թ. մարմարապատվել է Ս. Գեւորգ եկեղեցու բեմի հատակը: 1977-1978 թթ. Թբիլիսիի Ս. Գեւորգ եկեղեցու գաջած պատերի 6 շերտ յուղաներկի ծածկույթի տակից հայտնաբերվել եւ վերանորոգվել են XVIII դարի նշանավոր նկարիչ Հովնաթան Հովնաթանյանի վրձնին պատկանող 16 մեծադիր որմնանկարներ, որոնք 1795 թ. Թիֆլիսի ավերումից հետո վերանորոգված են եղել նկարչի որդու եւ շնորհալի աշակերտի` Մկրտում Հովնաթանյանի կողմից: 1977 թ. Թբիլիսիի Հայոց վանքի գավթից Ս. Գեւորգ եկեղեցու գավիթ են տեղափոխվել Գաբրիել արքեպիսկոպոս Այվազյանի` ծովանկարիչ Հովհ. Այվազովսկու եղբոր (1812-1880 թթ.), Խորեն եպիսկոպոս Ստեփանեի (1840-1900 թթ.), խմբագիրներ Աբգար Հովհաննիսյանի (1849-1904 թթ.) եւ Պետրոս Սիմոնյանի (1830-1911 թթ.) աճյունները:

1979-1980 թթ. վերակառուցվել եւ ընդարձակվել է Վիրահայոց թեմի առաջնորդարանը: 1988 թ. օծվել է Դաղեթ գյուղի Ս. Խաչ մատուռը: 1989 թ. օծվել է նաեւ Շահումյան (Մառնեուլի շրջան) ավանի Ս. Աստվածածին եկեղեցին, ապա իրականացվել են նաեւ վերանորոգչական աշխատանքներ, եկեղեցին օժտվել է զույգ գմբեթներով:

1990 թ. թեմին է հանձնվել Բաթումի հայոց Ս. Փրկիչ եկեղեցին, որը եւ վերանորոգվել է:

1991 թ. բացվել եւ օրհնվել է Մեծարա հայաբնակ գյուղի մկրտարանը «Գուդաուդա»:

Նույն թվականին Գեւորգ արքեպիսկոպոս Սերայդարյանը ընտրվել է Վրաստանի Հայ բարեգործական ընկերության ավագների խորհրդի կազմում:

1992 թ. օծվել է Սուխումիի հայոց Ս. Հարություն աղոթատունը: Նույն` 1992 թ. ավարտին է հասցվել Թբիլիսիի Ս. Էջմիածին եկեղեցու` երկրաշարժից տուժած հիմքերի եւ պատերի ամրացումը:

1971 թվից շարունակաբար Գեւորգ արքեպիսկոպոսը կազմել եւ հրատարակել է Մայր Աթոռի պաշտոնական օրացույցները հայերեն լեզվով, իսկ 1978 թ.-ից` նաեւ ռուսերենով: Հրապարակել է նաեւ բազմաթիվ հոդվածներ հայկական եւ ռուսական թերթերում ու ամսագրերում, թարգմանել «Տոմարագիտության դասընթաց» աշխատությունը, որը հայ տոմարագիտական աշխատություններից առաջինն է՝ ռուսերեն թարգմանությամբ, տոմարագիտական եւ կրոնագիտական մի քանի գրքերի հեղինակ է։

1996 թ. հիմնվել է թեմի Ս. Եղիա կիրակնօրյա վարժարանը:

Տ. Գեւորգ արքեպիսկոպոս Սերայդարյանը վախճանվել է 2002 թ. սեպտեմբերի 11-ին, նրա աճյունը ամփոփված է Թբիլիսիի Ս. Գեւորգ առաջնորդանիստ եկեղեցու բակում:

Որպես Վիրահայոց թեմի հոգեւոր առաջնորդ, իր պաշտոնավարության 30 անխոնջ տարիների ընթացքում Տ. Գեւորգ արքեպիսկոպոս Սերայդարյանն իր մեծ ավանդը թողեց վիրահայ հոգեւոր կյանքում:

Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյան

Գերշ. Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը (ավազանի անունը Էդվարդ) ծնվել է 1965 թ. հուլիսի 21-ին, ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմեդ (նախկինում Աթարբեկյան) գյուղում:

1982-1989թթ. ուսանել և ավարտել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանը: 1984-1986թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում: 1989թ. մայիսի 7-ին, ձեռամբ Գերշ. Տ. Հուսիկ արքեպիսկոպոս Սանթուրյանի, ձեռնադրվել է սարկավագ:

1990թ. պաշտպանել է ավարտաճառ «Գրիգոր վարդապետ Սկևռացու կյանքն ու մատենագրական ժառանգությունը» թեմայով և ստացել գերազանց գնահատական:

1991թ.հուլիսի 28-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնությամբ և հանդիսապետությամբ, Մայր Տաճար Սուրբ Էջմիածնում, ձեռամբ Գերշ. Տ. Ներսես արքեպիսկոպոս Պոզապալյանի, ձեռնադրվել է կուսակրոն քահանա: Ձեռնադրությունից հետո աշխատանքի է անցել Գևորգյան Հոգևոր Ճեմարանում եւ նորաբաց Քիրստոնեական Դաստիարակության կենտրոնում:

1993-95թթ. պաշտոնավարել է որպես Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին կից և Արարատյան Հայրապետական թեմում գործող կիրակնօրյա դպրոցների վարիչ-տնօրեն:

1995-1999 թթ. Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ նշանակվել է վերակազմավորված ՔԴՔԿ –ի վարիչ-տնօրեն: Մինչև պաշտոնավարության ավարտը Հայաստանի և Արցախի մի շարք քաղաքներում կազմակերպել է Քրիստոնեական կրոնի դասավանդման ուսուցիչների վերապատրաստում: Այդ ընթացքում ՔԴՔԿ-ի կողմից հրատարակվել է 26 անուն հոգևոր գրականություն` կրոնի դասագրքեր, ուսուցիչների ուսումնական ձեռնարկ: Հիմնադրել է «Քրիստոնյա Հայաստան» երկշաբաթաթերթը, կյանքի է կոչել «Սիրեցէք զմիմեանս» ամենօրյա, «Խօրան լուսոյ» շաբաթօրյա և մանկական «Առավոտ լուսոյ» կիրակնօրյա կրոնական հաղորդաշարերը:

1996 թ. ներկայացրել եւ պաշտպանել է վարդապետական թեզ «Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացու «Հարցմանց» եւ «Ոսկեփորիկ» գրքերի հայրախոսական աղբյուրները» թեմայով:

1996թ. հունիսի 20-ին, Մայր Տաճար Սուրբ Էջմիածնի Խորանին, ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, ստացել է մասնավոր վարդապետական չորս աստիճան:

1999 թ. դեկտեմբերի 1-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական տնօրինությամբ նշանակվել է Արագածոտնի թեմի առաջնորդական տեղապահ:

2000-2002 թթ. Հոգեշնորհ Հայր Սուրբի գլխավորությամբ ավարտին են հասցվում Մուղնու «Սուրբ Գևորգ» և «Սաղմոսավանք» վանական համալիրների, Բյուրականի «Սուրբ Հովհաննես», Ապարանի «Սուրբ Խաչ» և Օշականի «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» եկեղեցիների վերանորոգման աշխատանքները և կազմակերպվում է դրանց վերաօծման արարողությունը:

Նշված ժամանակահատվածում հիմնադրվել է նաև «Արագածոտն» երկշաբաթաթերթը:

Նույն շրջանին Մայր Աթոռի և Արագածոտնի մարզային իշխանությունների աջակցությամբ Հոգշ. Տ. Վազգեն վարդապետ Միրզախանյանն իրականացնում է Քրիստոնեական կրոն առարկայի պաշտոնական դասավանդումը Արագածոտնի մարզի հանրակրթական դպրոցներում:

2002 թ. Հոգշ. Տ. Վազգեն վարդապետ Միրզախանյանը սեպտեմբերի 4-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական տնօրինությամբ նշանակվել է Վիրահայոց թեմի առաջնորդ:

2003 թ. հունիսի 23-ին ձեռամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ձեռնադրվել է եպիսկոպոս:

2007 թվականից Գերշ. Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը հանդիսանում է Հայ Առաքելական Եկեղեցու Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի, իսկ 2017թվականից` Մայր Աթոռի Կարգապահական և Պարգևատրման հանձնախմբի անդամ:

Թեմակալ առաջնորդի մեծ ջանքերի շնորհիվ 2012 թվականին Վիրահայոց թեմը գրանցվեց Վրաստանի պետռեեստրում` որպես հանրային իրավունքի սուբյեկտ:

2014 թվականին Սամցխե-Ջավախքի և Ծալկայի ընդհանուր առաջնորդական փոխանորդությունը նույնպես գրանցվեց Վրաստանի պետռեեստրում:

2017 թվականին ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից պարգևատրվել է «Անդրանիկ Օզանյան» շքանշանով:

2018 թվականից Գարեգին Բ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ նշանակվել է Հայրենիք- Սփյուռք հանձնախմբի ատենապետ:

2002-2019 թվականների ընթացքում Վիրահայոց թեմում կառուցվել, վերանորոգվել և օծվել են շուրջ 46 եկեղեցիներ և մատուռներ՝ Թբիլիսի, Ախալցիխե, Ախալքալաք, Ասպինձա, Բաթումի, Թեթրի-Ծղարո, Ծալկա, Մառնեուլի, Նինոծմինդա քաղաքներում և շրջաններում: Դրանց մեջ առանձնահատուկ նշանակություն են ունեցել Թբիլիսիի առաջնորդանիստ Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Էջմիածին եկեղեցիները: Թբիլիսի քաղաքում կառուցվել են Թեմի Առաջնորդարանը և «Հայարտուն» կենտրոնը:

Գերշ. Տ. Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանի առաջնորդության տարիներին, հիմնադրվել են «Հայարտուն», «Վազգեն Առաջին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս», «Կարապետ արքեպ. Բագրատունի», «Խրիմյան Հայրիկ», «Ալեքսանդր Մանթաշյանց», «Ռաֆայել Ջավախ», «Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի», «Վարդգես Սուրենյանց» և «Կոմիտաս Վարդապետ» կրթամշակութային և երիտասարդական կենտրոնները, որոնցում գործում են երգի, պարի, ժողգործիքների, ասմունքի, վոկալ-գործիքային, համակարգչային ուսուցման, գեղագիտական դաստիարակության խմբակներ և համույթներ, ինչպես նաև նախակրթարաններ, շաբաթօրյա ու կիրակնօրյա դպրոցներ:

Առաջնորդության տարիներին առանցքային նշանակություն ունեցավ Հովհ. Թումանյանի թբիլիսյան բնակարանի ձեռքբերումը և տեղում «Հովհաննես Թումանյանի տուն» գիտական-մշակութային կենտրոնի հիմնադրումը:

Թեմի գործունեությունը արդյունավետ դարձնելու նպատակով հիմնվել են կրթության, մշակույթի, երիտասարդության հարցերի, մամլո և լրատվության, իրավական և համագործակցության, ֆինասական, վարչատնտեսական և սոցիալական բաժիններ, ներդրվել է կառավարման ճկուն համակարգ: Թեմը համալրվել է քահանաներով և սարկավագներով, աճել է աշխատակիցների թվաքանակը:

Տպագրվել է «Նորաշեն» հանդեսը, Հայաստանի և Վրաստանի Գրողների, «Վերնատուն» Հայ Գրողների, «Լոռվա Ձոր» հայրենակցական միությունների, պետական և հասարակական կառույցների հետ համագործակցությամբ տպագրվել են մեկ տասնյակից ավելի արժեքավոր գրքեր և ալբոմներ, վրացահայ անվանի գործիչների և պատմական դեմքերի մասին նկարահանվել են ֆիլմեր: Հիմնադրվել է թեմի կայք-էջը:

Նշված ժամանակահատվածում Վրաստանի հայաբնակ քաղաքներում և գյուղերում տեղադրվել և օծվել են տասնյակ խաչքարեր և հուշարձաններ: Նախաձեռնվել և իրականացվել են համահայկական նշանակության հիշատակի և համազգային հոբելյանական տոնակատարություններ:

Վազգեն եպիսկոպոսի առաջնորդության տարիներին թեմի եկեղեցիներ և առաջնորդարան են այցելել Հայաստանի և Վրաստանի նախագահներ, վարչապետներ և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ:

Հիմնվել են համայնքային և հասարակական կազմակերպություններ, զարկ է տրվել հոգևոր–կրթական, մշակութային, երիտասարդական գործունեությանը: Վերականգնվել են ժողովրդական և ծիսական ավանդությունները, մեծ տարածում է ստացել հայկական խոհանոցային մշակույթը, հոգևոր-կրոնական ազգային և պետական տոներին նվիրված` կազմակերպվել են հարյուրավոր արժանահիշատակ միջոցառումներ:

Վրաց Ուղղափառ Եկեղեցու պատրիարքարանի, Վրաստանի կառավարության, Վրաստանում գործող կրոնական և ազգային համայնքների հետ հաստատվել են գործնական և բարեկամական կապեր, աշխուժացվել է էկումենիկ համագործակցությունը:

Վրաստանի Կառավարության ու Պատրիարքարանի հետ պարբերաբար բանակցություններ են տարվել` հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և թեմին վերադարձնելու հարցերով:

Սերտ կապեր են հաստատվել Մայր Հայրենիք Հայաստանի, համահայկական կառույցների և աշխարհասփյուռ հայության հետ:

Հոգևոր առաքելության ծրագրերի շրջանակներում Սրբազանը այցելություններ է կատարել մի շարք երկրներ, այդ թվում` Արևմտյան Հայաստան, Ավստրալիա, Արգենտինա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Կանադա, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իսրայել, Լիբանան, և այլն:

2019 թվականի հունիս ամսին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ Գերաշնորհ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը ազատվել է Վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից և նույն թվականի օգոստոս ամսին նշանակվել Մայր Աթոռի Եկեղեցական Հայեցակարգային Հարցերի գրասենյակի տնօրեն:

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 2731

Կոնտակտ

5, Samghebro St., 0105 – Tbilisi, Georgia
Phone: +995322922248
+995322754111
Email: Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։