Eve of the Fast of St. James

This year is celebrated in:: 2019-12-08

Ս. Հակոբ Մծբնա հայրապետի պահքի բարեկենդանը նշվում է սրբի տոնից 6 օր առաջ, քանի որ տոնին նախորդում է հնգօրյա պահոց շրջան՝ երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին:


This feast has been and will be on the following dates

2030-12-08 Eve of the Fast of St. James

2029-12-09 Eve of the Fast of St. James

2028-12-10 Eve of the Fast of St. James

2027-12-12 Eve of the Fast of St. James

2026-12-06 Eve of the Fast of St. James

2025-12-07 Eve of the Fast of St. James

2024-12-08 Eve of the Fast of St. James

2023-12-10 Eve of the Fast of St. James

2022-12-11 Eve of the Fast of St. James

2021-12-12 Eve of the Fast of St. James

2020-12-06 Eve of the Fast of St. James

  • Created on .
  • Last updated on .
  • Hits: 407

Contact us

5, Samghebro St., 0105 – Tbilisi, Georgia
Phone: +995322922248
+995322754111
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.